NAIH feladata és hatásköre - NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

Go to content

Main menu

NAIH feladata és hatásköre

Nyilvános adatok, közzététel, szervezeti információk

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 38. § (2) bekezdése értelmében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban Hatóság) feladata - a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése -.

A Hatóság független, csak a törvénynek van alárendelve, feladatkörében nem utasítható, a feladatát más szervektől elkülönülten, befolyásolástól mentesen látja el. A Hatóság számára feladatot csak törvény állapíthat meg.

A NAIH hatásköre

Az Infotv. 38. § (3)-(4) bekezdése alapján a Hatóság a feladatkörében:
a) bejelentés alapján vizsgálatot folytat;
b) hivatalból adatvédelmi hatósági eljárást folytathat;
c) hivatalból titokfelügyeleti hatósági eljárást folytathat;
d) a közérdekű adatokkal és a közérdekből nyilvános adatokkal kapcsolatos jogsértéssel összefüggésben bírósághoz fordulhat;
e) a más által indított perbe beavatkozhat;
f) adatvédelmi nyilvántartást vezet.
g) javaslatot tehet a személyes adatok kezelését, valamint a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok megismerését érintő jogszabályok megalkotására, illetve módosítására, véleményezi a feladatkörét érintő jogszabályok tervezetét;
h) tevékenységéről minden évben március 31-éig beszámolót hoz nyilvánosságra és a beszámolót benyújtja az Országgyűlésnek;
i) általános jelleggel vagy meghatározott adatkezelő részére ajánlást bocsát ki;
j) véleményezi a közfeladatot ellátó szerv tevékenységével kapcsolatosan az e törvény szerint közzéteendő adatokra vonatkozó különös, illetve egyedi közzétételi listákat;
k) törvényben meghatározott szervekkel vagy személyekkel együttműködve képviseli Magyarországot az Európai Unió közös adatvédelmi felügyelő testületeiben;
l) megszervezi a belső adatvédelmi felelősök konferenciáját;
m) meghatározza az adatvédelmi auditálás szakmai szempontjait;
n) az adatkezelő kérelmére adatvédelmi auditot folytathat le.

 
Back to content | Back to main menu