Tájékoztató az érintetti jogok gyakorlásához kapcsolódó panaszok vizsgálatáról - NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Tájékoztató az érintetti jogok gyakorlásához kapcsolódó panaszok vizsgálatáról


Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 38. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) feladata a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése.

Az Infotv. 3. § 1. pontja alapján „érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy
közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy”.

Az Infotv. 3. § 9. pont meghatározása alapján „adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja”.

Az Infotv. 52. § (1) bekezdése alapján a Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Az Infotv. fenti szabályozására tekintettel a Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

Ennek keretében az Infotv. 14. §-a alapján az adatalany kérelmezheti az adatkezelőnél

tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
személyes adatainak helyesbítését, valamint
személyes adatainak
a kötelező adatkezelés kivételével törlését vagy zárolását.

Az érintettek a jogviták elkerülése céljából dokumentált, bizonyítható módon éljenek fenti jogaikkal és kérjék az adatkezelőktől, hogy a kötelezettségeik teljesítéséről, a megtett intézkedéseikről írásban tájékoztassák őket. Az Infotv. 24. §-a értelmében az országos hatósági, munkaügyi vagy bűnügyi adatállományt kezelő, illetve feldolgozó adatkezelőnél és adatfeldolgozónál, a pénzügyi szervezeteknél, valamint az elektronikus hírközlési és közüzemi szolgáltatónál kötelező belső adatvédelmi felelőst kinevezni. (Ezen kívül az egészségügyi intézményekben is vannak adatvédelmi felelősök a 1997. évi XLVII. törvény 32. §-a alapján). Ezért a Hatóság javasolja, hogy ezeknél az adatkezelőknél az érintettek vegyék igénybe a belső adatvédelmi felelős közreműködését.

Amennyiben az adatkezelő az érintett valamely fenti igénye vonatkozásában nem tesz eleget törvényi kötelezettségének, abban az esetben az érintett kérelme alapján a Hatóság az ügyben az Infotv. 38. § (3) bekezdés a) pontja alapján vizsgálatot indít, vagy az Infotv. 38. § (3) bekezdés b) pontja alapján hatósági eljárást folytat le. A kérelemben tájékoztatni kell a Hatóságot minden olyan körülményről, amely a vizsgálat lefolytatásához szükséges lehet.

A Hatóság felhívja az érintettek figyelmét, hogy amennyiben eljárás kezdeményezésére kerül sor, úgy annak hatékony és pontos lefolytatása érdekében őrizzenek meg minden felhasználható dokumentációt, elősegítve a Hatóság eljárását.

Az Infotv. 52. § (3) bekezdése alapján a Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentő kilétét a Hatóság csak akkor fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem lenne lefolytatható. Ha a bejelentő kéri, kilétét a Hatóság akkor sem fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem folytatható le.

A Hatóság döntésétől függetlenül az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, melynek eredményeként, jogsérelem megállapítása esetén azon túl, hogy a bíróság az érintetti jogok gyakorlását az adatkezelő kötelezése révén kikényszeríti, az érintett kártérítésre, illetve sérelemdíjra tarthat igényt.

A Hatóság az érintetti jogok érvényre juttatását formalevelek kibocsátása útján segíti elő:


Letölthető formalevél megnevezése

.pdf file

.doc file

Tájékoztatás kérése személyes adatok kezeléséről

.pdf

.doc

Személyes adatok helyesbítése iránti kérelem

.pdf

.doc

Személyes adatok törlése iránti kérelem

.pdf

.doc

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz