2015 - NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

2015

Határozatok, közlemények, állásfoglalások > Jogi szabályozással kapcsolatos állásfoglalások

Ügyszám

Jogi szabályozással kapcsolatos állásfoglalás tárgya

file

dátum

 

2015. december

NAIH-7569-2-2015-J

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar egyes feladatairól, valamint egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló IM rendelet

.pdf

2015.12.23

NAIH-7576-2-2015-J

Az egyes gyógyszerészeti tárgyú, valamint gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2015.12.23

NAIH-7578-2-2015-J

Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet és a várandósgondozásról szóló 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2015.12.23

NAIH-5021-4-2015-V

Rendőrségi épületekbe történő beléptetés szabályozásával kapcsolatban a Belügyminisztériumnak jogalkotási kezdeményezés

.pdf

2015.12.21

NAIH-7386-2-2015-J

A bűnügyi nyilvántartási rendszerrel, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról szóló IM rendelet

.pdf

2015.12.21

NAIH-7394-2-2015-J

A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.12.21

NAIH-7405-2-2015-J

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2016-2017. évre szóló intézkedési tervéről és a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat módosításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2015.12.21

NAIH-7408-2-2015-J

A törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés alapján kiállítandó közokirat kiadásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló BM rendelet

.pdf

2015.12.21

NAIH-7411-2-2015-J

A 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.12.21

NAIH-7369-2-2015-J

A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet és a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása, felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2015.12.15

NAIH-6934-4-2015-J

Az arcképelemző rendszer működtetésének részletes szabályairól szóló BM rendelet (átdolgozott tervezet)

.pdf

2015.12.12

NAIH-6938-4-2015-J

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2015.12.12

NAIH-7210-2-2015-J

A Kincstári Jogügyi Igazgatóságról szóló törvény

.pdf

2015.12.12

NAIH-7252-2-2015-J

Az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.12.12

NAIH-7253-2-2015-J

Az egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló NFM rendelet

.pdf

2015.12.12

NAIH-7260-2-2015-J

Az egyes közúti közlekedési szakképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló NFM rendelet

.pdf

2015.12.12

NAIH-7365-2-2015-I

A belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról szóló 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikkének (8) bekezdése szerinti átjárhatósági keretről szóló 2015/1501 bizottsági végrehajtási rendeletre vonatkozó jogharmonizációs javaslat

.pdf

2015.12.12

NAIH-7293-2-2015-J

A Magyarország és a Szlovén Köztársaság között a Lendva-patak vízgazdálkodási szabályozása következtében az államhatár megváltoztatásáról szóló Szerződés szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat

.pdf

2015.12.11

NAIH-7366-2-2015-J

A Magyarország és a Szlovén Köztársaság között a Lendva-patak vízgazdálkodási szabályozása következtében az államhatár megváltoztatásáról szóló Szerződés kihirdetéséről szóló 2015. évi ……… törvény

.pdf

2015.12.11

NAIH-7276-2-2015-J

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.12.08

NAIH-7173-2-2015-J

Az egyrészt a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendeletnek, másrészt a kőrözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a kőrözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.) BM rendeletnek az egyes rendészeti tárgyú törvényeknek az európai uniós kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges és más célból történő módosításáról szóló 2015. évi ...... törvénnyel összefüggő módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2015.12.04

NAIH-7174-2-2015-J

A körözési eljárásban elrendelt elővezetés végrehajtásával felmerült költség megtérítésének szabályairól szóló BM rendelet

.pdf

2015.12.04

NAIH-7175-2-2015-J

A beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól szóló BM rendelet

.pdf

2015.12.04

NAIH-7178-2-2015-J

Az egyes rendészeti tárgyú törvényeknek az európai uniós kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges és más célból történő módosításáról szóló 2015. évi …… törvénnyel összefüggő kormányrendelet-módosításokról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.12.04

NAIH-7179-2-2015-J

Az atomenergia 2014. évi hazai alkalmazásának biztonságáról készített jelentés

.pdf

2015.12.04

NAIH-7180-2-2015-J

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló kormányrendelet

.pdf

2015.12.04

NAIH-7181-2-2015-J

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.12.04

NAIH-7194-2-2015-J

Az egyes felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló NGM rendelet

.pdf

2015.12.04

NAIH-7195-2-2015-J

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.12.04

NAIH-7196-2-2015-J

Az egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2015.12.04

NAIH-7197-2-2015-J

Az egyes, az Országgyűlési Őrség hivatásos állományára vonatkozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2015.12.04

NAIH-6954-2-2015-J

A Hugonnai Vilma Ösztöndíjról és a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj megújításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.12.01

NAIH-7025-2-2015-J

Az egyes BM rendeleteknek a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításával, a szabálysértési statisztikai adatszolgáltatással és a szabálysértési jogsegéllyel összefüggő módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2015.12.01

NAIH-7176-2-2015-J

Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.12.01

2015. november

NAIH-6712-4-2015-J

A nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló kormányhatározat

.pdf

2015.11.30

NAIH-7087-2-2015-J

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.11.30

NAIH-7091-2-2015-J

A nemzeti vérkészlettel való gazdálkodás szabályairól szóló kormányrendelet

.pdf

2015.11.30

NAIH-7093-2-2015-J

A Kémiai Biztonságot Koordináló Tanács szervezetéről és működésének részletes szabályairól szóló kormányhatározat módosításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2015.11.30

NAIH-6934-2-2015-J

Az arcképelemző rendszer működtetésének részletes szabályairól szóló BM rendelet

.pdf

2015.11.26

NAIH-6938-2-2015-J

A külföldi utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2015.11.26

NAIH-6939-2-2015-J

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének rendjéről szóló 180/2004. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.11.26

NAIH-6988-3-3015-J

A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás felvételezés szabályairól szóló kormányrendelet

.pdf

2015.11.26

NAIH-6989-2-2015-J

A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2015.11.26

NAIH-7037-2-2015-J

Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.11.26

NAIH-7039-2-2015-J

Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról szóló ……/2015. (……) EMMI rendelet

.pdf

2015.11.26

NAIH-6930-2-2015-J

A Homatech Recycling Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. Százhalombattán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.11.20

NAIH-6744-2-2015-J

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2015.11.17

NAIH-6909-2-2015-J NAIH-6910-2-2015-J

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvénynek az előfizetői szolgáltatások korlátozásával kapcsolatos módosításáról, valamint az elektronikus hírközlési előfizetői szolgáltatás Magyarország honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekeinek védelme érdekében történő szüneteltetésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet

.pdf

2015.11.17

NAIH-6772-2-2015-J

Az egyes kormányrendeleteknek a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi …… törvénnyel összefüggő módosításáról szóló törvény

.pdf

2015.11.12

NAIH-6775-2-2015-J

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományából külföldön szolgálatot teljesítők egyes juttatásairól és költségtérítéséről szóló kormányrendelet

.pdf

2015.11.12

NAIH-6826-2-2015-J

A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2015.11.12

NAIH-6827-2-2015-J

Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2015.11.11

NAIH-4998-4-2015-F

Elhunyt személyek online adatainak kezelésével kapcsolatban az IM-nek jogalkotási kezdeményezés

.pdf

2015.11.11

NAIH-6712-2-2015-J

A nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló Korm. határozat

.pdf

2015.11.10

NAIH-5070-7-2015-V

Az új Be. kodifikációjával kapcsolatos kezdeményezés az IM számára a terheltek adatainak zárt kezelése tárgyában.

.pdf

2015.11.10

NAIH-6706-2-2015-J

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.11.10

NAIH-6707-2-2015-J

Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról szóló NGM rendelet

.pdf

2015.11.09

NAIH-6316-2-2015-J

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2015.11.09

NAIH-6322-2-2015-J

A Központi Statisztikai Hivatal által készített, 2016. évi mikrocenzus kérdőívek véleményezése

.pdf

2015.11.09

NAIH-6333-2-2015-J

A Magyarország és az Észt Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat

.pdf

2015.11.09

NAIH-6334-2-2015-J

A Magyarország és az Észt Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló törvény

.pdf

2015.11.09

NAIH-6343-2-2015-J

A hivatalos statisztikáról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.11.06

NAIH-6344-2-2015-J

A hivatalos statisztikáról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló kormányhatározat

.pdf

2015.11.06

NAIH-6663-2-2015-J

A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló BM rendelet

.pdf

2015.11.06

NAIH-6702-2-2015-J

Az EGLO Magyarország Termelő Kft. Pásztón megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.11.06

NAIH-6704-2-2015-J

A SIAD Hungary Gázokat Forgalmazó és Termelő Kft. Gyöngyöshalászon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.11.06

NAIH-6342-4-2015-J

A hivatalos statisztikáról szóló törvény

.pdf

2015.11.03

2015.október

NAIH-6342-2-2015-J

A hivatalos statisztikáról szóló törvény

.pdf

2015.10.30

NAIH-6310-2-2015-J

A választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2015.10.27

NAIH-6153-2-2015-J

A belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.) BM-IM együttes rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2015.10.26

NAIH-6154-2-2015-J

A rendőrség áldozatsegítő feladatairól szóló BM rendelet

.pdf

2015.10.26

NAIH-6156-2-2015-J

A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2015.10.26

NAIH-6297-2-2015-J

A Magyarország Kormánya és az Eritrea Állam Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat

.pdf

2015.10.26

NAIH-6298-2-2015-J

A Magyarország Kormánya és az Eritrea Állam Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló kormányrendelet

.pdf

2015.10.26

NAIH-6299-2-2015-J

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2015.10.26

NAIH-5990-2-2015-J

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény

.pdf

2015.10.21

NAIH-6100-2-2015-J

A Magyarország és a Spanyolország között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat

.pdf

2015.10.21

NAIH-6102-2-2015-J

A Magyarország és a Spanyolország között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2015.10.21

NAIH-6127-2-2015-J

A Magyar Nemzeti Múzeum kertjének rekonstrukciójáról szóló kormányhatározat

.pdf

2015.10.21

NAIH-6155-2-2015-J

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról szóló törvény

.pdf

2015.10.21

NAIH-6275-2-2015-J

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló törvény

.pdf

2015.10.21

NAIH-5993-2-2015-J

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és kapcsolódó más törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2015.10.14

NAIH-6008-2-2015-J

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló törvény

.pdf

2015.10.14

NAIH-6038-2-2015-J

Az Iparművészeti Múzeum nagyrekonstrukciójáról és múzeumszakmai fejlesztéséről szóló kormányhatározat

.pdf

2015.10.14

NAIH-6039-2-2015-J

Az Újfehértó és Térsége Komplex Hulladékhasznosító Zrt. Újfehértón megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.10.14

NAIH-6040-2-2015-J

Az Országos Széchényi Könyvtár hosszú távú stratégiájáról, az ebből adódó feladatokról, valamint az új épületben történő elhelyezéshez szükséges intézkedésekről szóló kormányhatározat

.pdf

2015.10.14

NAIH-6072-2-2015-J

Az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló EMMI rendelet

.pdf

2015.10.14

NAIH-5944-4-2015-J

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény

.pdf

2015.10.12

NAIH-6022-2-2015-J

A Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat

.pdf

2015.10.12

NAIH-6023-2-2015-J

A Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2015.10.12

NAIH-6055-2-2015-J

A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.10.12

NAIH-5813-2-2015-J

A minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2015.10.08

NAIH-5876-2-2015-J

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló törvény

.pdf

2015.10.08

NAIH-5938-2-2015-J

A Dispomedicor Zrt. Tiszafüred területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.10.08

NAIH-5945-2-2015-J

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény elfogadását követő feladatokról szóló kormányhatározat

.pdf

2015.10.08

NAIH-4981-4-2015-J

Az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.10.05

NAIH-5720-2-2015-J

A Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, szakmai tanácsadási együttműködési kapcsolatok létrehozására irányuló Alapmegállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat

.pdf

2015.10.05

NAIH-5723-2-2015-J

A Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, szakmai tanácsadási együttműködési kapcsolatok létrehozására irányuló Alapmegállapodás kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2015.10.05

NAIH-5839-2-2015-J

Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2015.10.02

2015. szeptember

NAIH-5825-2-2015-J

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló kormányrendelet

.pdf

2015.09.29

NAIH-5805-2-2015-J

A büntetés-végrehajtási szervezet 2014. évi ellátási tevékenységéről szóló Jelentés

.pdf

2015.09.29

NAIH-5765-2-2015-J

Az építmények tervezésének, létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi és egészségvédelmi követelményeiről szóló EMMI rendelet

.pdf

2015.09.29

NAIH-5764-2-2015-J

Az egyes rendészeti tárgyú törvényeknek az európai uniós kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges és más célból történő módosításáról szóló törvény

.pdf

2015.09.29

NAIH-5690-1-2015-J

A Külső Határok Alap likviditási hiányának kezeléséről szóló kormányhatározat

.pdf

2015.09.29

NAIH-5648-2-2015-J

A nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó közlekedési szakképesítések megszerzéséhez tartozó komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló NFM rendelet

.pdf

2015.09.29

NAIH-5547-2-2015-J

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.09.24

NAIH-5591-2-2015-J

A felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló kormányrendelet

.pdf

2015.09.18

NAIH-5265-2-2015-J

A fegyverekről és a lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.09.14

NAIH-5339-2-2015-J

A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló 6/2013. (III. 27.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2015.09.09

NAIH-4924-4-2015-J

A közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló kormányrendelet

.pdf

2015.09.07

NAIH-5246-2-2015-J

A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kihirdetéséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.09.04

NAIH-5245-2-2015-J

A tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő és más kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.09.04

NAIH-5238-2-2015-J

A 2016/2017-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017-es tanévben induló képzéseken tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló kormányrendelet

.pdf

2015.09.04

NAIH-5121-2-2015-J

A személyazonosítást elősegítő informatikai rendszer felállításához és üzemeltetéséhez szükséges intézkedésekről szóló kormányhatározat

.pdf

2015.09.04

NAIH-5080-2-2015-J

A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.09.04

NAIH-5079-2-2015-J

A minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.09.04

NAIH-5120-2-2015-J

A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló törvény

.pdf

2015.09.02

2015. augusztus

NAIH-5075-2-2015-J

Az egyes menekültügyi, migrációs és rendészeti tárgyú, valamint velük összefüggésben egyes további törvényeknek az európai uniós kötelezettségek végrehajtása érdekében szükséges módosításáról szóló törvény

.pdf

2015.08.31

NAIH-5074-2-2015-J

A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcsere részletes szabályairól, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 15/2013. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.08.31

NAIH-3009-9-2015-J

Az arckép profil nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló törvény

.pdf

2015.08.31

NAIH-5069-2-2015-J

Az e-kártya megvalósításához szükséges kijelölésekről szóló kormányrendelet

.pdf

2015.08.26

NAIH-5065-2-2015-J

A Magyarország és a Szlovák Köztársaság között az államhatárról szóló Szerződés szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat

.pdf

2015.08.26

NAIH-5061-2-2015-J

Az egyes kormányrendeleteknek a központosított illetményszámfejtés kiterjesztésével összefüggő módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.08.26

NAIH-5019-2-2015-J

Az orvosi bélyegzőkről szóló EMMI rendelet

.pdf

2015.08.26

NAIH-4997-2-2015-J

A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2015.08.26

NAIH-4757-5-2015-J

A kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló IM rendelet

.pdf

2015.08.26

NAIH-5018-2-2015-J

Az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2015.08.13

NAIH-5017-2-2015-J

Az egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú, valamint gyógyászati segédeszközökkel és gyógyászati ellátásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2015.08.13

NAIH-5022-2-2015-J

Az ESR-112 egységes segélyhívó rendszer és a MIR mentésirányító rendszer integrációjáról, valamint a fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítésével összefüggő feladatokról szóló kormányhatározat

.pdf

2015.08.12

NAIH-4982-2-2015-J

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, valamint ezzel összefüggésben egyes további törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2015.08.11

NAIH-4981-2-2015-J

Az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.08.11

NAIH-1903-19-2015-I

eIDAS (elektronikus azonosítás) dokumentumok véleményezése

.pdf

2015.08.11

NAIH-4967-2-2015-J

A Terrorelhárítási Központ működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.08.07

NAIH-4966-2-2015-J

A Budai Vigadó felújítására irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet

.pdf

2015.08.07

NAIH-4963-2-2015-J

A Kecskemét város külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2015.08.07

NAIH-4962-2-2015-J

Az OBO Bettermann Hungary Kft. Bugyi külterületén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.08.07

NAIH-4961-2-2015-J

A Melis Investment Kft. Budapesten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.08.07

NAIH-4960-2-2015-J

Az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. Kecskeméten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.08.07

NAIH-4956-2-2015-J

Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.08.07

NAIH-4924-3-2015-J

A közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló kormányrendelet

.pdf

2015.08.07

NAIH-3009-7-2015-J

Az arckép profil nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló törvény

.pdf

2015.08.05

2015. július

NAIH-4758-2-2015-J

Az egyes miniszteri rendeleteknek az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szervezeti felépítésének átalakítása érdekében szükséges módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2015.07.29

NAIH-4732-2-2015-J

A Jászfényszarun megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.07.29

NAIH-4731-2-2015-J

A Jászfényszaru város külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2015.07.29

NAIH-724-4-2015-J

A szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek belső piacon történő online felhasználásának több területre kiterjedő hatályú engedélyezéséről szóló 2014/26/EU irányelv átültetéséhez megalkotandó magyar jogi szabályozás főbb tartalmi kérdéseivel kapcsolatban készült koncepció

.pdf

2015.07.29

NAIH-4757-2-2015-J

A kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló IM rendelet

.pdf

2015.07.28

NAIH-4756-2-2015-J

A Magyarország Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya a bűnözés, különösen a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló Megállapodás

.pdf

2015.07.28

NAIH-4673-3-2015-J

A transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokról szóló NFM rendelet

.pdf

2015.07.27

NAIH-4656-2-2015-J

Az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosításáról szóló NFM rendelet

.pdf

2015.07.27

NAIH-4655-2-2015-J

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.07.27

NAIH-4565-2-2015-J

Az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCLX. törvénnyel összefüggő módosításáról szóló IM rendelet

.pdf

2015.07.27

NAIH-4486-2-2015-J

Az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.07.27

NAIH-4485-2-2015-J

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, valamint ezzel összefüggésben egyes további törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2015.07.27

NAIH-4430-2-2015-J

Az Eurodac II. rendelet szerinti eljárásokhoz kapcsolódó feladatok végrehajtásáról szóló BM rendelet

.pdf

2015.07.14

NAIH-4395-2-2015-J

Az ideiglenes biztonsági határzár létesítésével, valamint a migrációval összefüggő törvények módosításáról szóló T/5416 számú törvényjavaslat

.pdf

2015.07.13

NAIH-4394-2-2015-J

Az Oktatási Hivatal egyes feladatainak költségvetési szervek közötti átadásáról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.07.10

NAIH-4393-2-2015-J

Az Oktatási Hivatal 2016. évi feladatellátásához szükséges pénzügyi forrás biztosításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2015.07.10

NAIH-4392-2-2015-J

Az állam tulajdonában álló Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló kormányrendelet

.pdf

2015.07.10

NAIH-4391-2-2015-J

Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet és az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet, valamint a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.07.10

NAIH-4369-2-2015-J

Az államhatárról szóló törvény alapján a közérdekű használati joggal érintett ingatlanok kártalanítási eljárására vonatkozó szabályokról szóló kormányrendelet, valamint a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) kormányrendelet, valamint az egyes migrációs, illetve menekültügyi tárgyú és más kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.07.10

NAIH-4341-2-2015-J

A hagyományos kínai gyógyászat területén oklevéllel rendelkező személy által végezhető egészségügyi tevékenység engedélyezésére vonatkozó szabályokról és ezzel összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2015.07.09

NAIH-4282-4-2015-J

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá egyes más törvények módosításáról szóló T/5404 számú törvényjavaslat

.pdf

2015.07.09

NAIH-4320-2-2015-J

A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet és a finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2015.07.08

NAIH-4268-2-2015-J

Az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló kormányrendelet

.pdf

2015.07.07

NAIH-3006-4-2015-J

Az elektronikus hírközléssel kapcsolatos és a személyazonosítást elősegítő informatikai rendszerek üzemeltetésével összefüggő jogszabályokról, azon belül az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének rendjéről szóló 180/2004. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása

.pdf

2015.07.03

Ügyszám

Jogi szabályozással kapcsolatos állásfoglalás tárgya

file

dátum

 

2015. június

NAIH-4210-2-2015-J

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet jogharmonizációs célú módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2015.06.26

NAIH-4134-2-2015-J

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló BM rendelet

.pdf

2015.06.26

NAIH-4129-2015-J

A Magyarország és a Kazah Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2015.06.26

NAIH-4125-2015-J

A Magyarország és a Kazah Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2015.06.26

NAIH-1509-23-2015-J

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról szóló törvény

.pdf

2015.06.25

NAIH-4140-2-2015-J

A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.06.23

NAIH-4078-2-2015-J

Az ózdi "Nemzeti Filmtörténeti Élménypark" című kiemelt projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.06.19

NAIH-4077-2-2015-J

A TISZA-TK PROJEKT Kft. Tiszapüspökiben megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.06.19

NAIH-3009-5-2015-J

Az arckép profil nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló törvény

.pdf

2015.06.18

NAIH-4045-2-2015-J

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.06.18

NAIH-4035-2-2015-J

Az elektronikus információbiztonságról szóló törvény hatálya alá tartozó egyes szervezetek hatósági nyilvántartásba vételének rendjéről szóló BM rendelet

.pdf

2015.06.18

NAIH-4004-2-2015-J

Az egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.06.18

NAIH-3992-2-2015-J

A muzeális intézmények nyilvántartásában szereplő kulturális javak revíziójáról és selejtezéséről szóló EMMI rendelet

.pdf

2015.06.18

NAIH-3697-2-2015-J

A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény és azzal összefüggésben más törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2015.06.16

NAIH-3914-3-2015-J

Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2015.06.11

NAIH-3913-3-2015-J

A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló BM rendelet

.pdf

2015.06.11

NAIH-3842-2-2015-J

A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló BM rendelet

.pdf

2015.06.11

NAIH-3838-2-2015-J

Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2015.06.11

NAIH-3837-2-2015-J

A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló BM rendelet

.pdf

2015.06.11

NAIH-3870-2-2015-J

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet, valamint az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2015.06.10

NAIH-3839-3-2015-J

Az utak használatáért fizetendő díjjal kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló NFM rendelet

.pdf

2015.06.10

NAIH-3491-2-2015-J

Kiadatási egyezménykötés Thaifölddel

.pdf

2015.06.10

NAIH-3841-2-2015-J

Az egyes, az Országgyűlési Őrségre vonatkozó miniszteri rendeleteknek a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény hatálybalépésével összefüggésben történő módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló BM rendelet

.pdf

2015.06.09

NAIH-3840-2-2015-J

Az egyes miniszteri rendeleteknek a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény hatálybalépésével összefüggésben történő módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló BM rendelet

.pdf

2015.06.09

NAIH-3836-2-2015-J

Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2015.06.09

NAIH-3827-3-3015-J

Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2015.06.09

NAIH-3162-2-2015-V

Személyleírási Rendszer Fejlesztési Projekt véleményezése

.pdf

2015.06.05

NAIH-3350-4-2015-J

A Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvény visszamutatása

.pdf

2015.06.04

NAIH-3441-4-2015-J

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2015.06.04

NAIH-3628-2-2015-J

Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagjai esetében a technikai ellenőrzés szabályairól szóló BM rendelet

.pdf

2015.06.04

NAIH-3627-2-2015-J

A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai esetében a technikai ellenőrzés szabályairól szóló BM rendelet

.pdf

2015.06.04

NAIH-3707-2-2015-J

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.06.03

NAIH-3631-2-2015-J

A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai által szolgálatban birtokban tartható vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz,  készpénzt helyettesítő eszközök korlátozásának szabályairól szóló BM rendelet

.pdf

2015.06.03

NAIH-3630-2-2015-J

Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagjainak szolgálatképes állapota megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok köréről és a vizsgálat végrehajtásának szabályairól szóló BM rendelet

.pdf

2015.06.03

NAIH-3629-2-2015-J

A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálatképes állapota megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok köréről és a vizsgálat végrehajtásának szabályairól szóló BM rendelet

.pdf

2015.06.03

NAIH-3617-2-2015-J

A katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló HM rendelet

.pdf

2015.06.03

NAIH-3587-2-2015-J

Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszer kártyafelhasználói regisztrációval kapcsolatos feladatokat ellátó szerv kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.06.03

NAIH-1509-19-2015-J

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról szóló törvény

.pdf

2015.06.03

NAIH-1509-17-2015-J

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról szóló törvény

.pdf

2015.06.02

NAIH-1509-12-2015-J

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról szóló törvény

.pdf

2015.06.01

2015. május

NAIH-3591-2-2015-J

Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2015.05.28

NAIH-3589-2-2015-J

A rendőrség, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és a büntetés-végrehajtási szervezet nem vezetői beosztást betöltő hivatásos állománya vonatkozásában a rendvédelmi szerv alapfeladatába tartozó szolgálati beosztások felsorolásáról szóló BM rendelet

.pdf

2015.05.28

NAIH-3586-2-2015-J

Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2015.05.28

NAIH-3585-2-2015-J

Az egyes e-közigazgatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.05.28

NAIH-3539-2-2015-J

A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.05.28

NAIH-3538-2-2015-J

A Liget Budapest projekt megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló kormányhatározat

.pdf

2015.05.28

NAIH-3490-2-2015-J

Az Európai Unió tagállamainak az elektronikus azonosítás területén történő együttműködésével kapcsolatos rendelkezéseiről szóló kormányrendelet

.pdf

2015.05.28

NAIH-3223-3-2015-J

A Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló T/4884. számú törvényjavaslat

.pdf

2015.05.28

NAIH-3222-2-2015-J

A Magyarországnak a Nyílt Kormányzati Együttműködés kezdeményezése keretében a 2015-2017. évekre tett vállalásairól szóló második akciótervéről szóló kormányhatározat

.pdf

2015.05.27

NAIH-3441-2-2015-J

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2015.05.26

NAIH-3374-2-2015-J

A Magyar Honvédség adatvédelmének szakirányításáról és felügyeletéről, valamint a Magyar Honvédség Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekű adatok kezelésére vonatkozó Szabályzatának kiadásáról szóló 77/2012. (X. 27.) HM utasítás módosításáról szóló HM utasítás

.pdf

2015.05.26

NAIH-3350-2-2015-J

A Magyarország Kormánya és a Horváth Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2015.05.21

NAIH-3349-2-2015-J

A Magyarország Kormánya és a Horváth Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat

.pdf

2015.05.21

NAIH-3224-2-2015-J

Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló BM rendelet

.pdf

2015.05.14

NAIH-3223-2-2015-J

A Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvény

.pdf

2015.05.14

NAIH-3183-2-2015-J

Az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló FM rendelet

.pdf

2015.05.14

NAIH-3169-2-2015-J

A védett személyek közúton történő utazásbiztosításához szükséges járművek beszerzéséről szóló kormányhatározat

.pdf

2015.05.14

NAIH-3044-2-2015-J

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2015.05.14

NAIH-1509-8-2015-J

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról szóló törvény

.pdf

2015.05.13

NAIH-3019-2-2015-J

A közadatok széles körű újrahasznosításához szükséges intézkedésekről szóló kormányhatározat

.pdf

2015.05.07

NAIH-3037-2-2015-J

Az egészségügyi alapellátásról szóló törvény

.pdf

2015.05.04

NAIH-3026-2-2015-J

A Rendőrség szervei illetékességének a járási rendszerhez igazodó átalakításával kapcsolatos költségek biztosításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2015.05.04

NAIH-2983-2-2015-J

A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2015.05.04

NAIH-2911-2-2015-J

A Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat

.pdf

2015.05.04

NAIH-2910-2-2015-J

A Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2015.05.04

NAIH-2872-2-2015-J

Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet

.pdf

2015.05.04

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz