Hasznos link: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-10/fiche_thematique_-_donnees_personnelles_-_hu.pdf

2024:

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE 2024. május 7. C-115/22. sz. ügy, SO kontra Nationale Anti-Doping Agentur Austria GmbH (NADA) és társai között (ECLI:EU:C:2024:384)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:62022CJ0115

(A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelme és ezen adatok szabad áramlása (általános adatvédelmi rendelet)– (EU) 2016/679 rendelet – Az 5. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjának és 6. cikk (3) bekezdésének, valamint a 9. és 10. cikknek az értelmezése – Előzetes döntéshozatal – Elfogadhatóság – EUMSZ 267. cikk – A »bíróság« fogalma – A sport területén a dopping elleni küzdelemért felelős nemzeti döntőbizottság – Szempontok – A kérdést előterjesztő szerv függetlensége – A hatékony bírói jogvédelem elve – Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem elfogadhatatlansága.)

 

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE 2024. április 11. C‑741/21. sz. ügy, GP kontra juris GmbH. (ECLI:EU:C:2024:288)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:62021CJ0741

(Előzetes döntéshozatal – A természetes személyek védelme a személyes adatok kezelése vonatkozásában – (EU) 2016/679 rendelet – 82. cikk – Az e rendeletet sértő adatkezeléssel okozott kár megtérítéséhez való jog – A »nem vagyoni kár« fogalma – Az elszenvedett kár súlyosságának hatása – Az adatkezelő feladatai – Esetleges mentesülés a 29. cikk szerinti, irányítása alatt eljáró személy mulasztása esetén – A kártérítés összegének megállapítása – A közigazgatási bírságokkal kapcsolatban a 83. cikkben megállapított szempontok alkalmazhatatlansága – Értékelés az említett rendelet többszöri megsértése esetén.)

 

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE 2024. március 21. C‑61/22. sz. ügy, RL és a Landeshauptstadt Wiesbaden (Wiesbaden tartományi főváros, Németország) között (ECLI:EU:C:2024:251)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:62022CJ0061

((EU) 2019/1157 rendelet – Az uniós polgárok személyazonosító igazolványai biztonságának megerősítése – Érvényesség – Jogalap – Az EUMSZ 21. cikk (2) bekezdése – Az EUMSZ 77. cikk (3) bekezdése – (EU) 2019/1157 rendelet – A 3. cikk (5) bekezdése – A tagállamok azon kötelezettsége, hogy a személyazonosító igazolványok adathordozójába két ujjnyomatot interoperábilis digitális formátumban beillesszenek – Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. cikke – A magán‑ és a családi élet tiszteletben tartása – Az Alapjogi Charta 8. cikke – A személyes adatok védelme – (EU) 2016/679 rendelet – 35. cikk – Adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzésére vonatkozó kötelezettség – Valamely érvénytelennek nyilvánított rendelet joghatásainak ideiglenes fenntartása)

 

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE 2024. március 14. C‑46/23. sz. ügy, a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság között (ECLI:EU:C:2024:239)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:62023CJ0046

(A természetes személyek védelme a személyes adatok kezelése vonatkozásában – (EU) 2016/679 rendelet – Az 58. cikk (2) bekezdésének d) és g) pontja – A tagállami felügyeleti hatóság hatáskörei – A 17. cikk (1) bekezdése – A törléshez való jog (»az elfeledtetéshez való jog«) – A jogellenesen kezelt személyes adatok törlése – A nemzeti felügyeleti hatóság arra vonatkozó hatásköre, hogy az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót az érintett előzetes kérelme nélkül az adatok törlésére utasítsa)

 

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE 2024 március 07. C‑604/22. sz. ügy, az IAB Europe és a Gegevensbeschermingsautoriteit (belga adatvédelmi hatóság) között (ECLI:EU:C:2024:214)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:62022CJ0604

(A természetes személyek védelme a személyes adatok kezelése vonatkozásában – (EU) 2016/679 rendelet – A tagjai számára a felhasználók hozzájárulásának kezelésére vonatkozó szabályokat javasló szabványalkotó ágazati szervezet – A 4. cikk 1. pontja A »személyes adatok« fogalma – Az internetfelhasználó személyes adatainak kezelésével kapcsolatos preferenciáit tagolt és géppel olvasható módon rögzítő betű és karakterlánc – A 4. cikk 7. pontja – Az »adatkezelő« fogalma – A 26. cikk (1) bekezdése –A »közös adatkezelők« fogalma – Olyan szervezet, melynek magának nincs hozzáférése a tagjai által kezelt személyes adatokhoz – A szervezetnek a harmadik felek általi további adatkezelésre kiterjedő felelőssége)

 

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE 2024 március 07. C‑740/22. sz. ügy, Endemol Shine Finland Oy adatigénylése kapcsán (ECLI:EU:C:2024:216)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:62022CJ0740

(A személyes adatok védelme – (EU) 2016/679 rendelet – 2., 4., 6., 10. és 86. cikk – Valamely bíróság birtokában lévő, egy természetes személy büntetőjogi felelősségét megállapító ítéletekre vonatkozó információk – Ilyen adatoknak egy gazdasági társaság által szervezett verseny miatt e társasággal való szóbeli közlése – A »személyes adatok kezelésének« fogalma – Az említett adatokhoz való hozzáférést szabályozó nemzeti szabályozás – A hivatalos dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés jogának és a személyes adatok védelmének összeegyeztetése)

 

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE 2024. március 05. C‑755/21. P. sz. ügy, Marián Kočner és a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) között (ECLI:EU:C:2024:202)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:62021CJ0755

((EU) 2016/794 rendelet – A 49. cikk (3) bekezdése és az 50. cikk – A személyes adatok védelme – Jogszerűtlen adatkezelés – Szlovákiában a fellebbező ellen indított büntetőeljárás – A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) által végzett szakértői vizsgálat – Adatoknak a fellebbező mobiltelefonjaiból és USB adathordozójából való kinyerése – Ezen adatok hozzáférhetővé tétele – Nem vagyoni kár – Kártérítési kereset – A szerződésen kívüli felelősség jellege)

 

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE 2024. január 30. C‑118/22. sz. ügy, NG és a Direktor na Glavna direktsia „Natsionalna politsia” pri Ministerstvo na vatreshnite raboti – Sofia (a belügyminisztérium „Nemzeti rendőrség” főigazgatóságának igazgatója, Bulgária) között (ECLI:EU:C:2024:97)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:62022CJ0118

(A természetes személyek védelme a személyes adatok bűncselekmények elleni küzdelem céljából végzett kezelése tekintetében – (EU) 2016/680 irányelv – A 4. cikk (1) bekezdésének c) és e) pontja – Adattakarékosság – A tárolás korlátozása – 5. cikk – A törlésre vagy a tárolás szükségességének rendszeres felülvizsgálatára vonatkozó megfelelő határidők – 10. cikk Biometrikus és genetikai adatok kezelése – Feltétlen szükségesség – A 16. cikk (2) és (3) bekezdése A törléshez való jog – Az adatkezelés korlátozása – Az Európai Unió Alapjogi Chartája 52. cikkének (1) bekezdése – Jogerős ítélettel elítélt, majd mentesítésben részesült természetes személy – Az adatoknak a személy haláláig történő tárolása – A törléshez vagy az adatkezelés korlátozásához való jog hiánya – Arányosság)

 

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE 2024. január 25. C‑687/21. sz. ügy, BL és MediaMarktSaturn Hagen‑Iserlohn GmbH között (ECLI:EU:C:2024:72)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:62021CJ0687

(A természetes személyek védelme a személyes adatok kezelése vonatkozásában – 2016/679 (EU) rendelet – Az 5., 24., 32. és 82. cikk értelmezése – A 82. cikk érvényességének vizsgálata – Az érvényesség vizsgálata iránti kérelem elfogadhatatlansága – Az ilyen adatoknak e rendeletet sértő kezelésével okozott kár megtérítéséhez való jog – Adatok továbbítása jogosulatlan harmadik félnek az adatkezelő alkalmazottainak tévedése következtében – Az adatkezelő által végrehajtott védelmi intézkedések megfelelőségének vizsgálata – A kártérítéshez való jog által betöltött kompenzációs funkció – A jogsértés súlyosságának hatása – Az említett jogsértés által okozott kár bizonyításának szükségessége – A »nem vagyoni kár« fogalma)

 

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE 2024. január 16. C‑33/22. sz. ügy, Österreichische Datenschutzbehörde (osztrák adatvédelmi hatóság) és WK között (ECLI:EU:C:2024:46)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:62022CJ0033

(A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelme – EUMSZ 16. cikk – (EU) 2016/679 rendelet – A 2. cikk (2) bekezdésének a) pontja Hatály – Kizárás – Az uniós jog hatályán kívül eső tevékenységek – Az EUSZ 4. cikk (2) bekezdése Nemzetbiztonsággal kapcsolatos tevékenységek – Tagállami parlament által létrehozott vizsgálóbizottság – Az (EU) 2016/679 rendelet 23. cikke (1) bekezdésének a) és h) pontja, 51. és 55. cikke – Az adatvédelmi felügyeleti hatóság hatásköre – 77. cikk – A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – Közvetlen hatály)

 

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE 2024. január 11. C‑231/22. sz. ügy, az État belge (belga állam) és az Autorité de protection des données (belga adatvédelmi hatóság) között (ECLI:EU:C:2024:7)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:62022CJ0231

(A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelme és ezen adatok szabad áramlása (általános adatvédelmi rendelet) – (EU) 2016/679 rendelet – A 4. cikk 7. pontja – Az »adatkezelő« fogalma – Tagállami hivatalos lap A társaságok vagy jogi képviselőik által készített társasági jogi okiratok változatlan formában történő közzétételére vonatkozó kötelezettség – Az 5. cikk (2) bekezdése – Az ilyen okiratokban szereplő személyes adatok egymást követő, több különböző személy vagy szervezet általi kezelése – A felelősségek meghatározása)

 

2023:

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE 2023. december 21. C-667/21. sz. ügy. ZQ v Medizinischer Dienst der Krankenversicherung Nordrhein, Körperschaft des öffentlichen Rechts (ECLI:EU:C:2023:1022)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:62021CJ0667

(Előzetes döntéshozatal – A természetes személyek védelme a személyes adatok kezelése vonatkozásában – (EU) 2016/679 rendelet – A 6. cikk (1) bekezdése – Az adatkezelés jogszerűségének feltételei – A 9. cikk (1) – (3) bekezdése – Az adatok különleges kategóriáinak kezelése – Egészségügyi adatok – A munkavállaló munkaképességének értékelése – Az egészségbiztosítás területén működő, a saját alkalmazottai egészségügyi adatait kezelő egészségügyi szolgálat – Az ilyen adatkezelés megengedhetősége és feltételei – A 82. cikk (1) bekezdése – Kártérítéshez való jog és felelősség – Nem vagyoni kár megtérítése – Kompenzációs funkció – Az adatkezelő vétkességének jelentősége.)

 

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE 2023. december 14. C-340/21. sz. ügy. VB v Natsionalna agentsia za prihodite (ECLI:EU:C:2023:986)

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:62021CJ0340

(Előzetes döntéshozatal – A természetes személyek védelme a személyes adatok kezelése vonatkozásában – (EU) 2016/679 rendelet – 5. cikk – Az ilyen adatkezelésre vonatkozó elvek – 24. cikk – Az adatkezelő feladatai – 32. cikk – Az adatkezelés biztonságának garantálása érdekében hozott intézkedések – Az ilyen intézkedések megfelelőségének értékelése – A bírósági felülvizsgálat terjedelme – Bizonyításfelvétel – 82. cikk – A kártérítéshez való jog és a felelősség – Az adatkezelő esetleges felelősség alóli mentesítése harmadik felek által elkövetett jogsértés esetén – A személyes adatokkal való esetleges visszaéléstől való félelemre alapított, nem vagyoni kár megtérítése iránti kérelem.)

 

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE 2023. december 7. C-634/21. sz. ügy. OQ v Land Hessen (ECLI:EU:C:2023:957)

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:62021CJ0634

(Előzetes döntéshozatal – A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelme – (EU) 2016/679 rendelet – 22. cikk – Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben – Üzleti információkat nyújtó vállalatok – Valamely személy jövőbeli fizetési kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatos képességére vonatkozó valószínűségi érték automatizált megállapítása (»scoring«) – E valószínűségi érték harmadik személyek általi felhasználása.)

 

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE 2023. december 5. C-807/21. sz. ügy. Deutsche Wohnen SE v Staatsanwaltschaft Berlin (ECLI:EU:C:2023:950)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:62021CJ0807

(Előzetes döntéshozatal – A személyes adatok védelme – (EU) 2016/679 rendelet – A 4. cikk 7. pontja – Az »adatkezelő« fogalma – Az 58. cikk (2) bekezdése – A felügyeleti hatóságok korrekciós intézkedések előírására vonatkozó hatásköre – 83. cikk – Közigazgatási bírságok jogi személlyel szembeni kiszabása – Feltételek – A tagállamok mérlegelési mozgástere – A jogsértés szándékos vagy gondatlan jellegének követelménye.)

   

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE 2023. december 5. C‑683/21. sz. ügy, Litván nemzeti közegészségügyi központ v Állami adatvédelmi felügyelet (ECLI:EU:C:2023:376)

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=273310&pageIndex=0&doclang=HU&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4542753

(Előzetes döntéshozatal – A személyes adatok védelme – (EU) 2016/679 rendelet – A 4. cikk 7. pontja – Az »adatkezelő« fogalma – Mobilalkalmazás kifejlesztése a Covid19‑világjárvány összefüggésében – A mobilalkalmazás beszerzését célzó közbeszerzési eljárás megszervezéséért felelős közhatalmi szerv felelőssége – A 4. cikk 2. pontja – Az »adatkezelés« fogalma – Személyes adatoknak a mobilalkalmazás tesztelési szakaszában történő felhasználása – A 26. cikk (1) bekezdése – Közös adatkezelés – 83. cikk – Közigazgatási bírság kiszabása – Feltételek – A jogsértés szándékosságának vagy gondatlanságának követelménye – Az adatkezelőnek az adatfeldolgozó által végzett adatkezelésért fennálló felelőssége)

 

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE 2023. november 16. C333/22. sz. ügy, BA v Belga rendőrségi információs felügyeleti testület (ECLI:EU:C:2023:874)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:62022CJ0333

(Előzetes döntéshozatal – A természetes személyek védelme a személyes adatok kezelése vonatkozásában – (EU) 2016/680 irányelv – 17. cikk – Az érintett személy jogainak a felügyeleti hatóság közreműködésével történő gyakorlása – Az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése – A 17. cikk (3) bekezdése – Az érintett személy tájékoztatására vonatkozó minimumkövetelmény – Terjedelem – Érvényesség – 53. cikk – A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog – A »jogilag kötelező erejű döntés« fogalma – Az Európai Unió Alapjogi Chartája – A 8. cikk (3) bekezdése – Független hatóság általi felügyelet – 47. cikk – A hatékony bírói jogvédelemhez való jog)

 

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE 2023. október 26. C‑307/22. sz. ügy, FT v DW (ECLI:EU:C:2023:811)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:62022CJ0307

(Előzetes döntéshozatal – Személyes adatok kezelése – (EU) 2016/679 rendelet – 12., 15. és 23. cikk – Az érintettnek az adatkezelés tárgyát képező adataihoz való hozzáférési joga – Az ezen adatok első másolatának díjmentes megszerzéséhez való jog – A beteg adatainak az orvos általi kezelése – Egészségügyi dokumentáció – A hozzáférés iránti kérelem indokai – Az adatok felhasználása a kezelőorvos felelősségének megállapítása céljából – A »másolat« fogalma”)

 

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE 2023. október 5. C‑659/22. sz. ügy, RK v cseh egészségügyi minisztérium (ECLI:EU:C:2023:745)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:62022CJ0659

(Előzetes döntéshozatal – A természetes személyek védelme a személyes adatok kezelése vonatkozásában – (EU) 2016/679 rendelet – A 4. cikk 2. pontja – A személyes adatok »kezelésének« fogalma – Mobilalkalmazás – Az (EU) 2021/953 rendelet alapján kiállított »uniós digitális Covid-igazolványok« érvényességének ellenőrzése)

  

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE 2023. július 4. C252/21. sz. ügy, Meta Platforms Inc. & Others v német versenyhatóság (ECLI:EU:C:2023:537)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:62021CJ0252

(EU) 2016/679 rendelet – Online közösségi hálózatok – Ilyen hálózat üzemeltetőjének erőfölénnyel való visszaélése – Az e hálózat általános felhasználási feltételeiben előírt, a felhasználóit érintő személyesadatkezeléssel megvalósított visszaélés A tagállami versenyhatóság ezen adatkezelés fenti rendeletnek való meg nem felelésének megállapítására vonatkozó hatáskörei – A személyes adatok védelmének felügyeletét ellátó nemzeti hatóságok hatásköreivel fennálló kapcsolat – Az EUSZ 4. cikk (3) bekezdése – A lojális együttműködés elve – A 2016/679 rendelet 6. cikke (1) bekezdése első albekezdésének a)–f) pontja – Az adatkezelés jogszerűsége – A 9. cikk (1) és (2) bekezdése – A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése – A 4. cikk 11. pontja – A »hozzájárulás« fogalma)

 

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE 2023. június 22. C579/21. sz. ügy, JM v adatvédelmi tisztviselő helyettese, Finnország (ECLI:EU:C:2023:501)

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:62021CJ0579

(EU) 2016/679 rendelet – 4. és 15. cikk – A 15. cikkben foglalt információkhoz való hozzáféréshez fűződő jog terjedelme – Az adatkezelési rendszer által létrehozott naplófájlokban található információk (log data) – 4. cikk – A személyes adatok fogalma – A »címzettek« fogalma – Időbeli hatály)

 

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE 2023. május 4. C60/22. sz. ügy, UZ v Németországi Szövetségi Köztársaság (ECLI:EU:C:2023:373)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:62022CJ0060

(EU) 2016/679 rendelet 5. cikk Az adatkezelésre vonatkozó elvek – Adatkezelési felelősség – 6. cikk – Az adatkezelés jogszerűsége – A menedékjog iránti kérelemre vonatkozó, közigazgatási hatóság által készített elektronikus akta – Elektronikus postafiókon keresztül történő továbbítás az illetékes nemzeti bírósághoz – A 26. és a 30. cikk megsértése – Az adatkezelésért és az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásának vezetéséért való közös felelősséget meghatározó megállapodás hiánya – Következmények – A 17. cikk (1) bekezdése – A törléshez való jog (»az elfeledtetéshez való jog«) – A 18. cikk (1) bekezdése – Az adatkezelés korlátozásához való jog – A »jogellenes adatkezelés« fogalma – Az elektronikus akta nemzeti bíróság általi figyelembevétele – Az érintett hozzájárulásának hiánya)

 

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE 2023. május 4. C487/21. sz. ügy, FF v osztrák adatvédelmi hatóság (ECLI:EU:C:2023:369)

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:62021CJ0487

(EU) 2016/679 rendelet – Az érintettnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adataihoz való hozzáférési joga – A 15. cikk (3) bekezdése – Másolat kiadása az adatokról – A »másolat« fogalma – Az »információ« fogalma

 

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE 2023. május 4. C300/21. sz. ügy, UI v Österreichische Post AG (ECLI:EU:C:2023:370)

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:62021CJ0300

(EU) 2016/679 rendelet – A 82. cikk (1) bekezdése – Az e rendeletet sértő adatkezeléssel okozott kár megtérítéséhez való jog – A megtérítéshez való jog feltételei – Az említett rendelet puszta megsértésének elégtelensége – Az említett jogsértéssel okozott kár szükségessége – Az ilyen adatkezelésből eredő nem vagyoni kár megtérítése – Az ilyen kár megtérítését egy bizonyos súlyossági küszöb meghaladásának alárendelő nemzeti szabály összeegyeztethetetlensége – A károk nemzeti bíróságok általi megállapításának szabályai)

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE 2023. március 30. C34/21. sz. ügy, a hesseni tartományi tanári személyzeti főtanács v oktatási és kulturális minisztérium (ECLI:EU:C:2023:270)

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:62021CJ0034

(EU) 2016/679 rendelet 88. cikk (1) és (2) bekezdése – Foglalkoztatással összefüggő adatkezelés – Tartományi iskolarendszer – Videókonferencia útján történő oktatás a Covid19világjárvány miatt A tanárok kifejezett hozzájárulása nélkül történő végrehajtás)

 

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE 2023. március 2. C268/21. sz. ügy, Norra Stockholm Bygg AB (Fastec) v Per Nycander AB (ECLI:EU:C:2023:145)

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:62021CJ0268

(EU) 2016/679 rendelet 6. cikk (3) és (4) bekezdése – Az adatkezelés jogszerűsége – Személyes adatokat tartalmazó okirat polgári bírósági eljárás keretében történő benyújtása – A 23. cikk (1) bekezdésének f) és j) pontja – A bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme – Polgári jogi követelések érvényesítése. – Betartandó követelmények – Az érintettek érdekének figyelembevétele – A fennálló egymással ellentétes érdekek súlyozása – 5. cikk – A személyes adatokra vonatkozó adattakarékosság – Az Európai Unió Alapjogi Chartája – 7. cikk A magánélet tiszteletben tartásához való jog – 8. cikk A személyes adatok védelméhez való jog – 47. cikk A hatékony bírói jogvédelemhez való jog – Az arányosság elve)

 

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE 2023. február 9. C453/21. sz. ügy, X-FAB Dresden GmbH & Co. és FC között (ECLI:EU:C:2023:79)

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:62021CJ0453

(EU) 2016/679 rendelet 38. cikk (3) bekezdése – Adatvédelmi tisztviselő – A feladatai ellátásával összefüggő elbocsátás tilalma – A funkcionális függetlenség követelménye – Az adatvédelmi tisztviselő alapos ok nélküli elbocsátását tiltó nemzeti szabályozás – A 38. cikk (6) bekezdése – Összeférhetetlenség – Szempontok)

 

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE 2023. január 26. C205/21. sz. ügy, VS és a bolgár Belügyminisztérium között (ECLI:EU:C:2023:49)

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:62021CJ0205

(EU) 2016/680 irányelv – A (4) cikk (1) bekezdésének a)–c) pontja – A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek – Célhoz kötöttség – Adattakarékosság – A 6. cikk a) pontja – Személyek különböző kategóriáinak személyes adatai közötti egyértelmű különbségtétel – 8. cikk – Az adatkezelés jogszerűsége – 10. cikk – Átültetés – Biometrikus adatok és genetikai adatok kezelése – A »tagállami jog által lehetővé tett adatkezelés« fogalma – A »feltétlen szükségesség« fogalma – Mérlegelési jogkör – Az Európai Unió Alapjogi Chartája 7., 8., 47., 48. és 52. cikk – A hatékony bírói jogvédelemhez való jog – Az ártatlanság vélelme – Korlátozás – Közvádra üldözendő szándékos bűncselekmény – Gyanúsítottak – Fényképészeti és daktiloszkópiai adatok nyilvántartásba vétel céljából történő gyűjtése és biológiai minta DNSprofil létrehozása céljából történő levétele Adatgyűjtés kényszer alkalmazásával történő végrehajtása – Az adatgyűjtés rendszeressége)

 

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE 2023. január 12. C132/21. sz. ügy, NAIH és a Budapesti Elektromos Művek között (ECLI:EU:C:2023:2)

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:62021CJ0132

(EU) 2016/679 rendelet 77–79. cikk – Jogorvoslati lehetőségek – Párhuzamos joggyakorlás – Eljárási autonómia – Az e rendelet által megállapított védelmi szabályok tényleges érvényesülése – E szabályok következetes és egységes alkalmazása az Európai Unió egész területén – Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke)

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE 2023. január 12. C154/21. sz. ügy, RW és az Österreichische Post AG között (ECLI:EU:C:2023:3)

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:62021CJ0154

(EU) 2016/679 rendelet – A 15. cikk (1) bekezdésének c) pontja – Az érintettnek az adataihoz való hozzáférési joga – Azon címzettekre vagy címzettek kategóriáira vonatkozó információk, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják – Korlátozások)

 

2022:

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács) 2022. december 8. C‑460/20. sz. ügy, TU, RE és a Google LLC (ECLI:EU:C:2022:962)

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:62020CJ0460

(internetes keresőmotor működtetője - állítólagosan pontatlan információkat tartalmazó cikkekre mutató linknek a keresési találatok listáján történő megjelenítése - a keresőmotor működtetőjéhez intézett, linkek közüli törlés iránti kérelem)

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE 2022. december 8. C‑180/21. sz. ügy, VS és a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács felügyeleti hatósága, Bulgária (ECLI:EU:C:2022:967)

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:62021CJ0180

(A jogos érdek fogalma – A közérdekű vagy […] közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat fogalma – EU) 2016/680 irányelv – Nyomozás keretében gyűjtött személyes adatok kezelésének jogszerűsége – A bűncselekmény feltételezett áldozatára vonatkozó adatoknak az e személlyel szembeni vádemelés érdekében történő további kezelése – Az adatgyűjtés céljától eltérő cél fogalma)

 

Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 17 November 2022. Case C-350/21. (ECLI:EU:C:2022:896)

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:62021CJ0350

(személyes adatok kezelése az elektronikus hírközlési ágazatban – A kommunikáció titkossága – Elektronikus hírközlési szolgáltatók – A forgalmi és helymeghatározási adatok általános és válogatás nélküli kezelése - A megőrzött adatokhoz való hozzáférés adatok – Az érintettek tájékoztatása)

[Az ítélet csak francia és bolgár nyelven érhető el.]

 

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE 2022. október 27. C129/21. sz. ügy, Proximus NV és GBA (ECLI:EU:C:2022:833)

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:62021CJ0129

(Az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezelése és a magánélet védelme –Nyilvános telefonkönyvek és telefontudakozószolgáltatások –Törléshez való jog - »az elfeledtetéshez való jog«)

 

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE 2022. október 20. C‑306/21. sz. ügy, a bolgár adatvédelmi bizottság, a központi választási bizottság és a bolgár politikai pártok koalíciója között (ECLI:EU:C:2022:813)

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:62021CJ0306

(EU) 2016/679 rendelet hatálya – A 2. cikk (2) bekezdésének a) pontja »Az uniós jog hatályán kívül eső tevékenységek« fogalma – Nemzeti és európai választások – A 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja – Az adatkezelés jogszerűsége – 58. cikk A felügyeleti hatóságok által elfogadott jogi aktus, amely korlátozza vagy adott esetben tiltja a szavazóhelyiségekben a szavazatszámlálás videófelvételen való rögzítését)

 

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE 2022. október 20. C77/21. sz. ügy, Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. és a NAIH, (ECLI:EU:C:2022:805)

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:62021CJ0077

(A »célhoz kötöttség« elve – A »korlátozott tárolhatóság« elve – Tesztek elvégzésére és hibák kijavítására szolgáló adatbázis meglévő adatbázisból történő létrehozása – További adatkezelés – Ezen adatok további kezelésének az eredeti adatgyűjtés céljaival való összeegyeztethetősége – A tárolás időtartama e célokra tekintettel)

 

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE 2022. augusztus 1. C184/20. sz. ügy, OT és a közszolgálati összeférhetetlenség megelőzésével foglalkozó litván főbizottság között (ECLI:EU:C:2022:601)

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:62020CJ0184

(Az Európai Unió Alapjogi Chartája 7. és 8. cikk, valamint az 52. cikk (1) bekezdése – 95/46/EK irányelv 7. cikk c) pontja, 8. cikk (1) bekezdése – (EU) 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdése első albekezdésének c) pontja és (3) bekezdésének második albekezdése – A 9. cikk (1) bekezdése – Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés – Közérdekű cél – Arányosság – A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése – Olyan nemzeti szabályozás, amely a közszolgálatban dolgozó természetes személyek, illetve közpénzben részesülő egyesületek vagy intézmények vezetőinek magánérdekeltségi nyilatkozataiban szereplő adatok interneten való közzétételét írja elő – Az összeférhetetlenség és a korrupció megelőzése a közszférában)

 

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE 2022. június 22. C534/20. sz. ügy, Leistritz AG és LH között (ECLI:EU:C:2022:495)

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:62020CJ0534

(EU) 2016/679 rendelet 38. cikk (3) bekezdésének második mondata – Adatvédelmi tisztviselő – Az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó azon tilalom, hogy az adatvédelmi tisztviselőt feladatai ellátásával összefüggésben elbocsássa vagy szankcióval sújtsa – Jogalap – EUMSZ 16. cikk – A funkcionális függetlenség követelménye – Az adatvédelmi tisztviselő alapos ok nélküli elbocsátását tiltó nemzeti szabályozás)

 

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE 2022. június 21. C817/19. sz. ügy, Human Rights League és a belga minisztertanács között (ECLI:EU:C:2022:491)

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:62019CJ0817

(Utasnyilvántartási adatállomány (PNR) (EU) 2016/679 rendelet hatálya (EU) 2016/681 irányelv Az Unió és harmadik országok között üzemeltetett légi járatok utasaira vonatkozó PNRadatok felhasználása Az Unión belül üzemeltetett légi járatok utasaira vonatkozó adatok felvételének lehetősége Ezen adatok automatizált kezelése Megőrzési időszak A terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények elleni küzdelem – Érvényesség – Az Európai Unió Alapjogi Chartája 7., 8. és 21. cikk, valamint az 52. cikk (1) bekezdése – A PNRrendszer alkalmazását az Unión belül végzett más szállításokra kiterjesztő nemzeti szabályozás – Az Unión belüli szabad mozgás – Alapjogi Charta 45. cikk)

 

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE 2022. április 28. C319/20. sz. ügy, Meta Platforms és fogyasztók országos szövetsége Németo. között (ECLI:EU:C:2022:322)

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:62020CJ0319

(EU) 2016/679 rendelet – 80. cikk – Az érintett személyek nonprofit egyesület általi képviselete – Fogyasztói érdekvédelmi egyesület által megbízás nélkül és az érintett személy konkrét jogainak megsértésétől függetlenül indított képviseleti kereset – A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmára, valamely fogyasztóvédelmi törvény megsértésére vagy az érvénytelen általános szerződési feltételek alkalmazásának tilalmára alapított kereset)

 

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE 2022. március 24. C245/20. sz. ügy, X, Z és a holland adatvédelmi hatóság között (ECLI:EU:C:2022:216)

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:62020CJ0245

(EU) 2016/679 rendelet – A felügyeleti hatóság hatásköre – Az 55. cikk (3) bekezdése – A bíróságok által az igazságügyi feladataik ellátása során végzett adatkezelési műveletek – Bírósági eljárásból származó, személyes adatokat tartalmazó iratoknak egy újságíró rendelkezésére bocsátása)

 

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE 2022. február 24. C‑175/20. sz. ügy, „SS” SIA és a lett adóhatóság (Valsts ieņēmumu dienests) között (ECLI:EU:C:2022:124)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0175

(2016/679/EU rendelet – – 2. cikk – Hatály – 4. cikk – Az »adatkezelés« fogalma – 5. cikk – Az adatkezelésre vonatkozó elvek – Célhoz kötöttség – Adattakarékosság – 6. cikk – Az adatkezelés jogszerűsége – Az adatkezelő közérdekű feladatainak ellátásához szükséges adatkezelés – Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges adatkezelés – 23. cikk – Korlátozások – Adóügyi célból történő adatkezelés – Gépjármű‑értékesítésre vonatkozóan online közzétett hirdetésekhez kapcsolódó információk közlése iránti kérelem – Arányosság)

 

2021:

A 2021. június 22-i Latvjas Republikas Saeima (Büntetőpontok) ítélet (nagytanács.) (C-439/19. EU:C:2021:504)

(a „személyes adatok kezelésének" fogalma - az adatkezelés jogszerűségének feltételei - A közúti közlekedési jogsértések miatt kiszabott büntetőpontokra vonatkozó személyes adatokhoz való nyilvános hozzáférésről rendelkező nemzeti jogszabály – A »büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és a bűncselekményekre vonatkozó személyes adatok« fogalma – A közúti közlekedésbiztonság javítása céljából történő hozzáférhetővé tétel – A hivatalos dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés joga – A tájékozódás szabadsága – A magánélet tiszteletben tartásához és a személyes adatok védelméhez fűződő alapvető jogokkal való összhang biztosítása – Adatok további felhasználása – EUMSZ 267. cikk – Az előzetes döntéshozatali eljárásban hozott határozat időbeli hatálya – Valamely tagállam alkotmánybíróságának azon lehetősége, hogy fenntartsa az uniós joggal összeegyeztethetetlen nemzeti jogszabály joghatásait – Az uniós jog elsőbbségének elve és a jogbiztonság elve)

A 2021. június 17-i M I C M ítélet (C-597/19, EU:C:2021:492)

(Szellemi tulajdon – Szerzői jog és szomszédos jogok – 2001/29/EK irányelv 3. cikk (1) és (2) bekezdése – A »nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tétel« fogalma – Védelem alatt álló művet tartalmazó fájl peertopeer hálózaton keresztül történő letöltése és e fájl egyes szegmenseinek feltöltés céljából történő egyidejű hozzáférhetővé tétele – 2004/48/EK irányelv 3. cikk (2) bekezdése – Az intézkedésekkel, eljárásokkal és jogorvoslatokkal való visszaélések – 4. cikk – Az intézkedések, eljárások és jogorvoslatok alkalmazásának kérelmezésére jogosult személyek – 8. cikk – Tájékoztatáshoz való jog – 13. cikk – A »kár« fogalma – (EU) 2016/679 rendelet – A 6. cikk (1) bekezdése első albekezdésének f) pontja – A természetes személyek védelme a személyes adatok kezelése vonatkozásában – Az adatkezelés jogszerűsége – 2002/58/EK irányelv – A 15. cikk (1) bekezdése – Jogok és kötelezettségek hatályának korlátozására vonatkozó jogszabályi intézkedések – Alapvető jogok – Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikke, 17. cikkének (2) bekezdése, valamint 47. cikkének első bekezdése)

A 2021. június 15-i Facebook Ireland és társai ítélet (nagytanács) (C-645/19, EU:C:2021:483)

(A személyes adatok határokon átnyúló kezelése – Egyablakos ügyintézési mechanizmus – A felügyeleti hatóságok közötti lojális és hatékony együttműködés – Illetékesség és hatáskörök – Bírósági eljárás kezdeményezésére vonatkozó hatáskör)

A 2021. május 12-i Bundesrepublik Deutschland (Az Interpol vörös riasztása) ítélet (nagytanács) (C-505/19. EU:C:2021:376)

(az adatkezelés jogszerűségének feltételei - A Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 54. cikk – Az Európai Unió Alapjogi Chartája 50. cikk – A ne bis in idem elve – EUMSZ 21. cikk – A személyek szabad mozgása – Az Interpol vörös riasztása – (EU) 2016/680 irányelv – A vörös riasztásban szereplő személyes adatok kezelésének jogszerűsége)

A 2021 március 2-i Prokuratuur (Az elektronikus hírközlési adatokhoz való hozzáférés feltételei) ítélet (nagytanács) (C-746/18, EU:C:2021:152)

(A személyes adatok kezelése az elektronikus hírközlési ágazatban – 2002/58/EK irányelv – Elektronikus hírközlési szolgáltatók – A közlések titkossága – Korlátozások  – Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7., 8. és 11. cikke, valamint az 52. cikkének (1) bekezdése – A forgalmi és a helymeghatározó adatoknak a hírközlési szolgáltatók általi általános és különbségtétel nélküli megőrzését előíró jogszabály – A nemzeti hatóságoknak a megőrzött adatokhoz felderítés céljából való hozzáférése – A bűnözés elleni küzdelem általában – Az ügyészség által adott engedély – Az adatok bizonyítékként történő felhasználása a büntetőeljárásban – Elfogadhatóság)

2020:

A 2020. november 11-i Orange Romania ítélet (C-61/19, EU:C:2020:901)

(az adatkezelés jogszerűségének feltételei - A személyes adatok kezelése és a magánélet védelme – A személyazonosító okmányok másolatának mobiltávközlésiszolgáltató általi gyűjtése és tárolása Az érintett személy hozzájárulásának fogalma Önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló akaratnyilvánítás – Bejelölendő négyzet útján adott hozzájáruló nyilatkozat – A szerződés érintett személy általi aláírása – Bizonyítási teher)

 

A 2020. október 6-i Privacy International ítélet (nagytanács) (C-623/17. EU:C:2020:790) és La Ouadrature du Net és társai ítélet (C-511/18, C-512/18 és C-520/18. EU:C:2020:791)

(a személyes adatoknak a 2002/58 elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv szerinti kezelése – Elektronikus hírközlési szolgáltatók – A forgalmi és a helymeghatározó adatok általános és különbségtétel nélküli továbbítása – A nemzetbiztonság védelme – 2002/58/EK irányelv – Hatály – Az elektronikus közlések titkossága – Védelem – Az Európai Unió Alapjogi Chartája 7., 8. és 11. cikk, valamint az 52. cikk (1) bekezdése – Az EUSZ 4. cikk (2) bekezdése)

 

A 2020. július 16-i Facebook Ireland és Schrems ítélet (nagytanács) (C-311/18. ECLI:EU:C:2020:559)

(link:https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=3765C71A02F7AB2FCE1D1A2A576927E4?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=hu&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=244656

or https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0311)

((EU) 2016/679 rendelet hatálya – Személyes adatok kereskedelmi célú továbbítása harmadik országokba – 45. cikk A Bizottság megfelelőségi határozata – 46. cikk Megfelelő garanciák alapján történő adattovábbítások – 58. cikk A felügyeleti hatóságok jogkörei – A továbbított adatoknak valamely harmadik ország hatóságai által nemzetbiztonsági célból történő kezelése – A harmadik országban biztosított védelmi szint megfelelőségének értékelése – 2010/87/EU határozat – Személyes adatok harmadik országokba történő továbbítására vonatkozó általános adatvédelmi kikötések – Az adatkezelő által nyújtott megfelelő garanciák – Érvényesség – (EU) 2016/1250 végrehajtási határozat – Az Európai Unió–Egyesült Államok adatvédelmi pajzs által biztosított védelem megfelelősége – Érvényesség – Olyan természetes személy panasza, akinek az adatait az Európai Unióból az Egyesült Államokba továbbították)

 

A 2020. július 9-i Land Hessen ítélet (C-272/19. EU:C:2020:535)

(A bíróság fogalma – (EU) 2016/679 rendelet hatálya – A 2. cikk (2) bekezdésének a) pontja az »uniós jog hatályán kívül eső tevékenységek« fogalma – Az »adatkezelő« fogalma – Egy tagállam szövetségi tartományi közgyűlésének petíciós bizottsága – Az érintett hozzáférési joga)

2019:

A 2019. október 1-jei Planet49 ítélet (nagytanács) (C-673/17. EU:C:2019:801)

(Az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezelése és a magánélet védelme – Cookiek Az érintett hozzájárulásának fogalma Előre bejelölt négyzettel megadott hozzájárulásra vonatkozó nyilatkozat - Valamely internetes oldal felhasználójának az információk cookie-k segítségével történő tárolásához való hozzájárulása)

 

A 2019. szeptember 24-i Google (A linkek törlésének területi hatálya) ítélet (nagytanács) (C-507/17. ECLI:EU:C:2019:772)

(Internetes keresőmotorok – A weboldalakon található adatok kezelése – A linkek közüli törléshez való jog területi hatálya a személyes adatokra mutató linkek törlése)

 

A 2019. szeptember 24-i GC és társai (Különleges adatokra mutató linkek törlése) ítélet (nagytanács)(C-136/17. ECLI:EU:C:2019:773)

(A weboldalakon található személyes adatok kezelése vonatkozásában a természetes személyek védelme – 95/46/EK irányelv – (EU) 2016/679 rendelet – Internetes keresőmotorok – A weboldalakon található adatok kezelése – a személyes adatokra mutató linkek törlése - Az irányelv 8. cikkében és a rendelet 9. és 10. cikkében említett különleges adatkategóriák – E cikkeknek a keresőmotor működtetőjére való alkalmazhatósága – E működtető kötelezettségeinek említett cikkek szerinti terjedelme – Az adatok weboldalakon történő közzététele kizárólag újságírás vagy művészi, illetve irodalmi kifejezés céljából – A link törlése iránti kérelem elbírálására gyakorolt hatás – Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7., 8. és 11. cikke)

 

A 2019. _július 29-i Fashion D ítélet (C-40/17. EU:C:2019:629)

(az adatkezelő fogalma - A honlapján olyan közösségi modult elhelyező honlapüzemeltető, amely a honlap látogatója személyes adatainak az említett modul szolgáltatója részére való közlését teszi lehetővé – Az adatkezelés jogszerűsége – A honlapüzemeltető vagy a közösségi modul szolgáltatója érdekének figyelembevétele – Az érintett hozzájárulása – Az érintett tájékoztatása – Fogyasztói érdekvédelmi egyesületek számára bírósági eljárás kezdeményezését lehetővé tévő nemzeti szabályozás.)

 

A 2019. február 14-i Buivids ítélet (C-345/17. EU:C:2019:122)

(a „személyes adatok kezelésének" fogalma - 95/46/EK irányelv hatály – Eljárási cselekmények foganatosítása közben egy rendőrkapitányságon videófelvétel készítése rendőrtisztekről – Videók közzététele internetes oldalakon – Személyes adatok kizárólag újságírás céljából történő kezelése – A véleménynyilvánítás szabadsága – A magánélet védelme)

2018:

A 2018. október 2-i Ministerio Fiscal ítélet (nagytanács) (C-207/16. ECLI:EU:C:2018:788)

(a személyes adatoknak a 2002/58 elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv szerinti kezelése - az elektronikus hírközlés titkossága – Az Európai Unió Alapjogi Chartája 7. és 8. cikk – Az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása keretében kezelt adatok – A nemzeti hatóságoknak az adatokhoz nyomozási célból való hozzáférése – A bűncselekmény súlyosságának azon mértéke, amely az adatokhoz való hozzáférést igazolja)

 

A 2018. július 10-i Jehovan todistajat ítélet (nagytanács) (C-25/17, ECLI:EU:C:2018:551)

(a „személyes adatok kezelésének" fogalma - a „személyesadat-nyilvántartó rendszer" fogalma - az adatkezelő fogalma - 95/46/EK irányelv hatálya – Személyes adatoknak a vallási közösség tagjai által a házról házra járva végzett hitszónoki tevékenységük keretében történő gyűjtése –– Az Európai Unió Alapjogi Chartája 10. cikkének (1) bekezdése)

 

A 2018. június 5-i Wirtschaftsakademie Schleswig Holstein ítélet (nagytanács) (C-210/16, ECLI:EU:C:2018:388)

(az adatkezelő fogalma - a felügyeleti hatóságok hatáskörei - egy olyan Facebook oldal (rajongói oldal) felfüggesztésére irányuló határozat, amely lehetővé teszi ezen oldal látogatói bizonyos adatainak gyűjtését és kezelését – Alkalmazandó nemzeti jog – 28. cikk – Nemzeti felügyeleti hatóságok – E hatóságok beavatkozási jogköre)

2017:

A 2017. december 20-i Nowak-ítélet (C-434/16. ECLI:EU:C:2017:994)

(a „személyes adatok" fogalma - A vizsgázó által szakmai vizsgán adott írásbeli válaszok – A vizsgáztató e válaszokra vonatkozó megjegyzései – Az érintett személy hozzáféréshez és helyesbítéshez való jogának terjedelme)

 

A 2017. szeptember 27-i Puskár ítélet (C-73/16. EU:C:2017:725)

(az adatkezelés jogszerűségének feltételei - Személyes adatok nyilvántartásának felállítása – Adóbeszedés – Adócsalás elleni küzdelem – Bírósági jogorvoslat – Szabadságok és alapvető jogok védelme – A bírósági jogorvoslatnak az előzetes közigazgatási panasz követelményétől való függővé tétele – Az említett nyilvántartás bizonyítékként való elfogadhatósága – A személyes adatok kezelésének jogszerűségével kapcsolatos feltételek – Az adatkezelésért felelős közérdekből elvégzendő feladatának végrehajtása”)

 

A 2017. július 26-i 1/15 (EU-Kanada PNR megállapodás) vélemény (nagytanács) (EU:C:2017:592)

(személyes adatok harmadik országokba való továbbítása - Kanada és az Európai Unió közötti megállapodás tervezete – A légiutas-nyilvántartási adatállomány adatainak az Unióból Kanadába történő továbbítása – Megfelelő jogalapok – Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikkével, valamint 52. cikkének (1) bekezdésével való összeegyeztethetőség)

 

A 2017. május 4-i Rigas satiksme ítélet (C-13/16, EU:C:2017:336)

(az adatkezelés jogszerűségének feltételei - A »harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükségesség« fogalma – A közlekedési balesetért felelős személy személyes adatainak közlése iránt igényérvényesítés érdekében benyújtott kérelem – Az adatkezelőnek az ilyen kérelem teljesítésére vonatkozó kötelezettsége – Hiány)

2016:

A 2016. december 21-i Tele2 Sverige ítélet (nagytanács) (C-203/15. és C-698/15. sz. egyesített ügvek. EU:C:2016:970)

(a személyes adatok védelméhez való jognak az uniós jog végrehajtása során való tiszteletben tartása - Elektronikus hírközlés – A személyes adatok kezelése – Az elektronikus hírközlés titkossága – Védelem – 2002/58/EK irányelv 5., 6. és 9. cikk, valamint a 15. cikk (1) bekezdése – Az Európai Unió Alapjogi Chartája 7., 8. és 11. cikk, valamint az 52. cikk (1) bekezdése – Nemzeti jogszabályok – Elektronikus hírközlési szolgáltatók – A forgalmi és a helymeghatározó adatok általános és különbségtétel nélküli megőrzésére vonatkozó kötelezettség – Nemzeti hatóságok – Az adatokhoz való hozzáférés – Bíróság vagy független közigazgatási szerv előzetes felülvizsgálatának hiánya – Az uniós joggal való összeegyeztethetőség)

 

A 2016. október 19-i Breyer ítélet (C-582/14. EU:C:2016:779)

(a „személyes adatok" fogalma - az adatkezelés jogszerűségének feltételei - Internetprotokollcímek Elektronikus médiaszolgáltató által végzett tárolás Nemzeti szabályozás, amely nem engedi meg az adatkezelő által kitűzött jogos érdek figyelembevételét)

2015:

A 2015. október 6-i Schrems ítélet (nagytanács) (C-362/14, EU:C:2015:650)

(személyes adatok harmadik országokba való továbbítása - a felügyeleti hatóságok hatáskörei - 2000/520/EK határozat – Személyes adatok Egyesült Államokba való továbbítása – Nem megfelelő védelmi szint – Érvényesség – Olyan természetes személy panasza, akinek az adatait az Európai Unióból az Egyesült Államokba továbbították)

 

A 2015. október 1-iei Weltimmo ítélet (C-230/14. EU:C:2015:6398

(formálisan más tagállam területén letelepedett adatkezelő – A természetes személyek személyes adatainak védelméhez való jog megsértése egy másik tagállamban – Az alkalmazandó jog és a joghatósággal rendelkező felügyelő hatóság meghatározása – A felügyelő hatóság hatásköreinek gyakorlása – Szankcionálási jogkör)

 

A 2015. július 16-i ClientEarth és PAN Europe kontra EFSA ítélet (C-615/13 P, EU:C:2015:489)

(az európai uniós intézmények dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférés joga és a személyes adatok védelme - 1049/2001/EK rendelet 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja – 45/2001/EK rendelet 8. cikk – A hozzáféréshez való jog alóli kivétel – A »személyes adatok« fogalma – Személyes adatok továbbításának feltételei – Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (EFSA) a növényvédő szerek forgalombahozatali engedélye iránti kérelmekhez csatolandó szakdokumentációt érintő útmutatótervezetére vonatkozó egyes észrevételek szerzőinek neve A hozzáférés megtagadása)

2014:

A 2014. december 11-i Rynes ítélet (C-212/13. EU:C:2014:2428)

(a személyes adatoknak a 95/46 irányelv hatálya alól kizárt kezelési műveletei – a kizárólag személyes, illetve otthoni tevékenységek gyakorlásának fogalma – kamerarendszer működtetése)

A 2014. május 13-i Google Spain és Google ítélet (nagytanács) (C-131/12. EU:C:2014:317)

(a „személyes adatok kezelésének" fogalma - a tiltakozáshoz való jog - „az elfeledtetéshez való jog" - a felügyeleti hatóságok hatáskörei - 95/46/EK irányelv 2., 4., 12. és 14. cikk – Tárgyi és területi hatály – Internetes keresőmotorok – A honlapokon található adatok kezelése – Ezen adatok keresése, indexálása és tárolása – A keresőmotor működtetőjének felelőssége – Valamely tagállam területén való letelepedés – E működtető kötelezettségeinek, illetve az érintett jogainak tartalma – Az Európai Unió Alapjogi Chartája 7. és 8. cikk)

A 2014. április 8-i Digital Rights Ireland és Seitlinger és társai ítélet (nagytanács) (C-293/12. és C-594/12. sz. egyesített ügvek. EU:C:2014:238)

(másodlagos uniós jog és a személyes adatok védelméhez való jog összhangja - Elektronikus hírközlés – 2006/24/EK irányelv – Nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások vagy nyilvános hírközlő hálózatok – Az e szolgáltatások nyújtása keretében előállított vagy kezelt adatok megőrzése – Érvényesség – Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7., 8. és 11. cikke)

 

A 2014. április 8-i Bizottság kontra Magyarország ítélet (nagytanács) (C-288/12, EU:C:2014:237)

(95/46/EK irányelv 28. cikk (1) bekezdése – Nemzeti felügyelő hatóságok – Függetlenség – A felügyelő hatóság megbízatását a megbízatási idő lejárta előtt megszüntető nemzeti jogszabály – Új felügyelő hatóság létrehozása)

2013:

A 2013. október 17-i Schwarz ítélet (C-291/12. EU:C:2013:670)

(másodlagos uniós jog és a személyes adatok védelméhez való jog összhangja – Biometrikus útlevél – Ujjlenyomatok – 2252/2004/EK rendelet 1. cikk (2) bekezdés – Érvényesség – Jogi alap – Az elfogadásra irányuló eljárás – Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikke – A magánélet tiszteletben tartásához való jog – Arányosság)

2012:

A 2012. október 16-i Bizottság kontra Ausztria ítélet (nagytanács) (C-614/10, EU:C:2012:631)

(a felügyeleti hatóságok esetében a függetlenség követelményének terjedelme - 95/46/EK irányelv 28. cikk (1) bekezdése – Felügyeleti hatóság és szövetségi kancellária – Személyi és szervezeti kapcsolatok)

 

A 2012. április 19-i Bonnier Audio és társai ítélet (C-461/10. EU:C:2012:219)

(a személyes adatok kezelése és a szellemitulajdon-jogok - Szerzői jog és szomszédos jogok – Internetes adatkezelés – Kizárólagos jog megsértése – Az internetszolgáltató által biztosított IP-címről FTP-szerver segítségével az interneten hozzáférhetővé tett hangoskönyvek – Az IP-címet használó személy nevének és címének közlése céljából az internetszolgáltatóhoz intézett meghagyás)

2011:

A 2011. november 24-i ASNEF és FECEMD ítélet (C-468/10 és C-469/10. EU:C:2011:777)

(az adatkezelés jogszerűségének feltételei - 95/46/EK irányelv 7. cikk f) pontja – Közvetlen hatály)

 

A 2011. november 24-i Scarlet Extended ítélet (C-70/10. EU:C:2011:771)

(a személyes adatok kezelése és a szellemitulajdon-jogok - Információs társadalom – Szerzői jog – Internet – »Peertopeer« szoftverek Internethozzáférést nyújtó szolgáltató Az elektronikus adatátvitel szűrőrendszerének a szerzői jogokat sértő fájlcserék megakadályozása érdekében való létrehozása A továbbított adatok nyomon követésére vonatkozó általános kötelezettség hiánya)

2010:

A 2010. november 9-i Volker und Markus Schecke és Eifert ítélet (nagytanács) (C-92/09 és C-93/09, EUC2010:662)

(másodlagos uniós jog és a személyes adatok védelméhez való jog összhangja - mezőgazdasági támogatások kedvezményezettjeire vonatkozó információk közzététele – ezen közzétételről szóló és annak módját megállapító uniós jogi rendelkezések érvényessége – Az Európai Unió Alapjogi Chartája 7. és 8. cikk – 95/46/EK irányelv 18. és a 20. cikk értelmezése)

 

A 2010. június 29-i Bizottság kontra Bavarian Lager ítélet (nagytanács) (C-28/08 P. EU:C:2010:378)

(az európai uniós intézmények dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférés joga és a személyes adatok védelme - kötelezettségszegés megállapítása iránti eljárás keretében tartott találkozóval kapcsolatos dokumentum – 45/2001/EK rendelet – 1049/2001/EK rendelet)

 

A 2010. március 9-i Bizottság kontra Németország ítélet (nagytanács) (C-518/07.ECLI:EU:C:2010:125)

(Tagállami kötelezettségszegés – 95/46/EK irányelv 28. cikk (1) bekezdése – Nemzeti felügyeleti hatóságok függetlensége – E hatóságok felett gyakorolt közigazgatási felügyelet)

2008:

A 2008. december 16-i Huber ítélet (nagytanács) (C-524/06. EU:C:2008:724)

(Uniós polgárság – Az állampolgárság alapján történő hátrányos megkülönböztetés tilalma – 95/46/EK irányelv – A »szükségesség« fogalma – Más tagállamból érkezett uniós polgárok személyes adatainak általános feldolgozása – A külföldiekre vonatkozó központi nyilvántartás - az adatkezelés jogszerűségének feltételei)

A 2008. január 29-i Promusicae ítélet (nagytanács) (C-275/06, EU:C:2008:54)

(Információs társadalom – A szolgáltatásnyújtók kötelezettségei – Bizonyos forgalmi adatok megőrzése és hozzáférhetővé tétele – Hozzáférhetővé tételi kötelezettség – Korlátok – Az elektronikus hírközlések titkosságának védelme – A szerzői jogok és szomszédos jogok védelmével való összeegyeztethetőség – A szellemi tulajdon hatékony védelméhez való jog)

2006:

A 2006. május 30-i Parlament kontra Tanács ítélet (nagytanács) (C-317/04 és C-318/04, EU:C:2006:346)

(Az egyének védelme a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában – Légi közlekedés – 2004/496/EK határozat – Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti megállapodás – Az Amerikai Egyesült Államok Vámügyi és Határvédelmi Irodája rendelkezésére bocsátott, a légi utasok utasnyilvántartási adatállományában tárolt személyes adatok – 95/46/EK irányelv 25. cikk – Harmadik államok – 2004/535/EK határozat – Megfelelő védelmi szint - a személyes adatoknak a 95/46 irányelv hatálya alól kizárt kezelési műveletei)

2003:

A 2003. november 6-i Lindqvist ítélet (nagytanács) (C-101/01 EU:C:2003:596)

(95/46/EK irányelv hatálya – Személyes adatok interneten való közzététele – A közzététel helye – A személyes adatok harmadik országokba irányuló továbbításának fogalma – A véleménynyilvánítás szabadsága – A személyes adatok valamely tagállam jogszabályai általi erősebb védelmének a 95/46 irányelvvel való összeegyeztethetősége - a személyes adatok kezelésének fogalma - személyes adatok harmadik országokba való továbbítása)