A jelenleg is zajló uniós szintű jogalkotás az Európai Unió digitális csomagjába, adatstratégiájába tartozó jogszabályok nagy része az információs jogokra is hatással vannak.

 1. e-Privacy Rendelettervezet: a korábbi, jelenleg hatályos 2002/58/EK elektronikus hírközlési irányelvet váltja, azonban évek óta késik az elfogadása. Jelenleg az Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság látja el a hatályos irányelv alapján fennálló hatósági feladatokat.  https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_statement_20201119_eprivacy_regulation_hu.pdf  https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/201905_edpb_opinion_eprivacydir_gdpr_interplay_en_hu.pdf

2. Digitális Szolgáltatásokról szóló Jogszabály (Digital Services Act – DSA), 2022. november 16-tól HATÁLYOS, általános alkalmazás 2024. február 17-től.

Az Elektronikus kereskedelemről szóló irányelvet váltja fel és harmonizált előírásokat támaszt a közvetítő szolgáltatókkal szemben, továbbá támogatja a versenyképességet, a fogyasztók és alapvető jogaik védelmét, a megbízható online környezetet. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 110. § i) pontja szerint kijelölésre került a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság mint Digitális Szolgáltatási Koordinátor akkreditációs, nyilvántartási, és hatósági felügyeleti jogkörökkel, azonban az illetékes felügyeleti hatóság/ok kijelölését érintően az egyeztetések még zajlanak. Az ún.  nagyon nagy online platformok esetén az EU Bizottság is szerepet kap. Létrejön emellett a „European Board for Digital Services” koordinációs és tanácsadó szerepkörrel a tagállami koordinátorok által delegált tagokból.

2023. április 25-én az Európai Bizottság kijelölte és nyilvántartásba vette az online óriásplatformok és a nagyon népszerű keresőmotorok első csoportját. A nyilvántartásba vételi határozatban foglaltak szerint 17 online óriásplatform és 2 nagyon népszerű online keresőmotor tartozik ebbe a csoportba, amelyek szolgáltatásait havonta legalább 45 millió aktív felhasználó veszi igénybe. A lista az alábbi linken érhető el: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_23_2413

3. A Digitális Piacokra vonatkozó Jogszabály (Digital Markets Act - DMA), 2022. november 1-től HATÁLYOS, általános alkalmazás 2023. május 2-től.

A kapuőröknek („gatekeeper”) nevezett nagy szolgáltatók szabályozására fókuszál a piac nyitottabbá, kisebb szolgáltatók által hozzáférhetőbbé tétele érdekében. Nem érinti közvetlenül a személyes adatok kezelését, antitröszt és átláthatósági szabályokat tartalmaz.

2023. szeptember 6-án az Európai Bizottság 6 online szolgáltatót minősített kapuőrnek, amelyek listája az alábbi linken érhető el: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_23_4328

4. Adatkormányzási Rendelet (Digital Governance Act – DGA), 2022. június 23-tól HATÁLYOS, 2023. szeptember 24-tól közvetlenül alkalmazandó.

Cél a nagy közadatbázisokhoz történő hozzáférés EU szintű szabályozása - a DGA létrehozta a vállalatok, a magánszemélyek és a közszféra közötti adatmegosztást elősegítő eljárásokat és struktúrákat.

A NAIH az Infotv. 38. § (3) bekezdés j) pontja alapján ellátja az Adatkormányzási Rendeletben meghatározott, az adatközvetítő szolgáltatók nyilvántartásba vételéért és felügyeletéért felelős illetékes hatóság és az adataltruista szervezetek nyilvántartásba vételéért és felügyeletéért felelős illetékes hatóság feladatait (lásd Infotv. 34/B-E, hatályos 2024. január 1-től).  

Az új Európai Adatinnovációs Testület tanácsadó szerepkört kap, tagjai a felügyeleti hatóságok, az EDPB, az EDPS, az ENISA (European Union Agency for Cybersecurity), a Bizottság és egyéb érdekelt szervezetek delegáltjai.

5. Adatrendelet (Data Act) 2024. január 11-től HATÁLYOS, legtöbb rendelkezése  2025. szeptember 12-től közvetlenül alkalmazandó

A DGA „párjaként” a magánszféra adatainak bevonását a közszférába, valamint a magánszféra egymás közötti adatmegosztását szabályozza, különösen a közösen generált adatok esetén, emellett kifejezetten elősegíti az adatokat generáló, hálózatra csatlakoztatható eszközök felhasználói számára, hogy hozzáférjenek adataikhoz és megosszák ezeket az adatokat harmadik felekkel (adathordozhatósághoz való jog).

Hasznos link (az Adatrendelet itt még Adatmegosztási Jogszabály néven szerepel): https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/83539 ,https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2023/11/27/data-act-council-adopts-new-law-on-fair-access-to-and-use-of-data

6. Mesterséges Intelligencia Rendelettervezet (Artificial Intelligence Act – AI Act)

Az európai megközelítés lényege olyan szabályozás létrehozása, mely biztosítja a piacok és a közszféra működését, valamint az emberek biztonságát és alapvető jogait. Még tagállami döntés tárgya, hogy az MI-ket felügyelő hatóság különálló lesz-e, és miként illeszkedik majd a többi hasonló hatósághoz.

7.Elektronikus azonosítási és bizalmi szolgáltatásokról szóló rendelet (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 910/2014/EU RENDELETE (2014. július 23.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről – eIDAS) szabályozási keretének felülvizsgálata

Cél az egységes európai digitális azonosító (European Digital Identity) létrehozása és technikai keretének megteremtése, mely nem csak online személyigazolványként, hanem minden hivatalos dokumentum és igazolás gyűjteményeként működne.  Ehhez szorosan kapcsolódik a digitális fizetőeszközök szabályozása, amelyre szintén külön rendeleti szabályozás készül.

8.  Interoperábilis Európáról szóló uniós jogi aktus (Interoperable Europe Act) tervezete

A tervezet a közszféra Unión belüli magas szintű interoperabilitását célozza azon közszférabeli szervezeteire, valamint az Unió azon intézményeire alkalmazandóan, amelyek hálózati vagy információs rendszereket biztosítanak vagy irányítanak, lehetővé téve a közszolgáltatások elektronikus úton történő nyújtását vagy végzését. A tagállamok szabadon dönthetnek a koordináló szervről, továbbá az együttműködési részletszabályairól. Az illetékes nemzeti hatóság tagot delegál az Interoperábilis Európa Testületbe. Az Unió valamennyi olyan intézménye, szerve és ügynöksége, amely közszolgáltatások elektronikus úton történő nyújtását vagy végzését lehetővé tevő hálózati és információs rendszereket biztosít vagy irányít, kijelöl majd egy interoperabilitási koordinátort.

 Továbbá cél az „Interoperábilis Európa Portál”, a közös és újrafelhasználható interoperabilitási megoldások közösségi platformjának és egyablakos ügyintézésének létrehozása.