Érintetti jogok gyakorlása:

Az uniós és magyar adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően mindenkinek joga van ahhoz, hogy

  • kérelemre tájékoztatást kapjon arról, hogy a VIS-ben milyen adatokat kezelnek róla, valamint arról, hogy mely tagállam vitte be azokat a VIS-be
  • a hibás adat kijavítását, helyesbítését kérje
  • a jogellenesen kezelt adat törlését kérje
  • bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz forduljon személyes adataihoz fűződő jogainak védelme érdekében és megsértésükből eredő károk megtérítése érdekében

A fentebb leírt jogokat az érintettek bármelyik schengeni tagállamban gyakorolhatják.

Az a tagállam, amelyhez a kérelem beérkezik, a lehető leghamarabb – de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül – kivizsgálja és megválaszolja a kérelmet.

A kérelmeknek tartalmazniuk kell az érintett személy azonosításához szükséges információkat.

Magyarországon kérelmeket a vízumeljárást lefolytató hatósághoz lehet benyújtani. Ezeknek elérhetőségéről a https://konzinfo.mfa.gov.hu/kulkepviseletek/osszes webcímen, további eljárásról bővebb információk a Konzuli Szolgálat központi elérhetőségein találhatók.


Konzuli Szolgálat


Cím: 1027 Budapest, Nagy Imre tér 4.

Telefon: +36 (1) 458-1000 Fax: +36 (1) 201-7323

E-mail: taj.Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.A VIS rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős nemzeti központi vízumhatóság:

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 60.

Levelezési cím: 1903 Budapest, Pf. 314.

Telefon: +36 1 463 9100

Fax: +36 1 463 9169

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Amennyiben a kérelmet az adatokat rögzítő felelős tagállamnak címezték, és megállapítást nyer, hogy a VIS-adatok tényszerűen pontatlanok, vagy azokat jogellenesen rögzítették, a felelős tagállam haladéktalanul – de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül – helyesbíti vagy törli ezeket az adatokat a VIS-ben. A felelős tagállam írásban haladéktalanul megerősíti az érintett személy számára, hogy intézkedett a rá vonatkozó adatok helyesbítése vagy törlése tekintetében.

Amennyiben a kérelmet a felelős tagállamtól eltérő tagállamnak címezték, azon tagállam hatóságainak, amelynek a kérelmet címezték, hétnapos határidőn belül fel kell venniük a kapcsolatot a felelős 

tagállam hatóságaival, valamint tájékoztatniuk kell az érintett személyeket kérelmük továbbításáról, megjelölve azt, hogy a kérelmüket mely tagállamhoz továbbították, valamint a további eljárásról.

Amennyiben a felelős tagállam nem ért egyet azzal az állítással, hogy a VIS-ben rögzített adatok tényszerűen pontatlanok vagy jogellenesen kerültek rögzítésre, haladéktalanul közigazgatási határozatot fogad el, és írásban kifejti az érintett személynek, hogy miért nem kívánja helyesbíteni vagy törölni a rá vonatkozó adatokat. Tájékoztatni kell továbbá az érintett személyt az említett határozat megtámadásának lehetőségéről, valamint adott esetben arról, hogy miként nyújthat be keresetet vagy panaszt az illetékes hatóságokhoz vagy bíróságokhoz, és hogy ehhez – többek között az illetékes felügyeleti hatóságoktól – hogyan vehet igénybe segítséget.

A tagállamok a nemzeti, illetve az uniós joggal összhangban dönthetnek úgy, hogy az információkat részlegesen vagy egyáltalán nem bocsátják az érintett személy rendelkezésére, ez esetben indokolatlan késedelem nélkül, írásban tájékoztatják az érintett személyt a hozzáférés megtagadásáról vagy korlátozásáról, valamint a megtagadás vagy korlátozás indokairól (indokolt esetben a tájékoztatás elhagyható). A tagállamok tájékoztatják az érintett személyt arról, hogy panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz, illetve bírósági jogorvoslatért folyamodhat.

Bármely személy jogosult arra, hogy keresetet vagy panaszt nyújtson be azon tagállam illetékes hatóságai vagy bíróságai előtt, amely megtagadta a rá vonatkozó adatokhoz való hozzáférés jogát, vagy az ilyen adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez vagy törléséhez való jogot. A kereset vagy panasz benyújtásának joga azon esetekben is fennáll, amikor a hozzáférés, a helyesbítés, a kiegészítés vagy a törlés iránti kérelemre az előírt határidőkön belül nem érkezett válasz, illetve amennyiben az adatkezelő nem foglalkozott a kérelemmel.

Minden tagállamban a személyes adatok adott tagállam általi kezelésnek törvényességét a nemzeti adatvédelmi hatóság ellenőrzi, amely feladatot Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság lát el.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 


Cím: 1055 Budapest Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Tel. : +36 (1) 391 1400

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.