europol_office.png

Az Europol az Európai Unió ügynöksége, amelynek fő feladata, hogy hozzájáruljon egy biztonságosabb Európa megteremtéséhez, elsősorban a bűnügyi információk cseréjének és elemzésének segítségével. Az Europol célja, hogy javítsa az európai bűnüldöző hatóságok eredményességét és együttműködését a nemzetközi bűnözés súlyos formái, a szervezett bűnözés és a terrorizmus megelőzésében és leküzdésében.

Az Europol tevékenysége során szorosan együttműködik az Európai Unió 27 tagállamának bűnügyi hatóságaival, továbbá az USA, Kanada, Ausztrália, Izland és Norvégia bűnüldöző szerveivel, hathatós segítséget nyújt a határokon átnyúló nyomozásokhoz elsősorban az adatbegyűjtés, -elemzés és -megosztás, valamint a koordináció eszközeivel.

Az Europol eseti alapon részt vesz még a tagállamok területén tevékenykedő, ún. közös nyomozó csoportok (joint investigation team) munkájában, ahol speciális eszközökkel és információkkal segíti a bűntények felderítését.

Az Europol munkáját segíti a tagállamok és partner országok által delegált, mintegy 285 összekötő tiszt is, akik az Europol székházában, Hágában tartanak fenn irodát, és a minél gyorsabb és hatékonyabb együttműködést, a személyes kapcsolatokat és a kölcsönös bizalom kiépítését segítik elő.

Az Europol tevékenysége

 

Az Europol 1999. július 1-jén kezdte meg teljes körű működését, azt követően, hogy a tagállamok ratifikálták az Europol-egyezményt. 2010. január 1-jén az ezen egyezmény helyébe lépő, az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló 2009. április 6.-i, 2009/371/IB számú tanácsi határozat elfogadása után az Europol új jogi kerettel és kiterjesztett feladatkörrel rendelkező, teljes jogú uniós ügynökséggé vált. 2017. május 1-jétől megújult a jogi szabályozás a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi (EU) 2016/794 rendelet (2016. május 11.) elfogadásával. A rendelet utoljára 2022-ben módosult.

Az Europol segíti az EU tagállamainak bűnüldöző hatóságait , megerősíti fellépésüket és kölcsönös együttműködésüket pl. a következő bűncselekmények megelőzése és az ellenük való küzdelem során:

  • tiltott kábítószer-kereskedelem,
  • terrorizmus,
  • embercsempészet, emberkereskedelem és gyermekek szexuális kizsákmányolása,
  • iparjogvédelmi jog megsértése és termékhamisítás,
  • pénzmosás,
  • pénz- vagy egyéb fizetőeszköz hamisítása – az Europol az euró hamisítás elleni küzdelem legfőbb európai felelőse.


Az Europol tagállamoknak nyújtott támogatása a következőket foglalja magába:

  • az információcsere és a bűnügyi hírszerzés megkönnyítése az európai bűnüldöző hatóságok között az Europol információs és elemző rendszerei, valamint a biztonságos információcsere-hálózati alkalmazás (SIENA) segítségével,
  • a tagállamok műveleteihez műveleti elemzés készítése, illetve támogatás nyújtása,
  • a tagállamoktól vagy egyéb forrásból, illetve az Europoltól származó információk és adatok alapján stratégiai jelentések (pl. veszélyértékelések) és bűnügyi elemzések készítése,
  • szakértelem és technikai támogatás biztosítása az EU-n belüli nyomozásokhoz és műveletekhez, az érintett tagállamok felügyelete és jogi felelőssége mellett.


Az Europol a fentieken kívül a bűnügyi elemzések elősegítésével, a nyomozási technikák harmonizálásával és a tagállamokban adott képzésekkel is foglalkozik.

Ezen feladatai ellátásában segíti az Europol Információs Rendszer (EIS), amely lényegét tekintve az Europol bűnügyi adatbázisa, elsődleges ellenőrző rendszere. A rendszer működtetésének célja, hogy az Europol mandátumába tartozó, súlyos megítélésű (a Btk. szerint legalább 5 év szabadságvesztéssel fenyegetett), és legalább két tagországot érintő bűncselekmények esetén a tagállamokban folyamatban levő nyomozásokat összekapcsolja, ezáltal orientálva és támogatva a nemzeti bűnüldöző hatóságok operatív, műveleti tevékenységét.

Az EIS gyakorlati haszna abban áll, hogy segítségével megállapítható, hogy az Europol mandátumába tartozó ügyek esetében egy másik Europol tagország rendelkezik-e a hazai nyomozáshoz kapcsolható információval. „Találat” esetén a tagállamok adatszolgáltató nyomozó szervei a nemzeti egységek közvetítésével kapcsolatba léphetnek egymással, és megállapodhatnak az információk felhasználhatóságát illetően. Magyarországon az Europol nemzeti egység az Országos Rendőr-főkapitányság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központjában (ORFK NEBEK Iroda) található.

Érintetti jogok

 

Az Europol a magánszemélyekre vonatkozóan jelentős mennyiségű érzékeny adatot kezel, és fontos, hogy ezek felhasználása során tekintettel legyen az információs önrendelkezési jogra.

 

Minden érintettnek joga van panaszt tenni az európai adatvédelmi biztosnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok Europol általi kezelése nem felel meg az Europol rendeletnek vagy a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló Európai parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 (2018. október 23.) rendeletnek.

 

Bármely érintett, aki gyakorolni kívánja az (EU) 2018/1725 rendelet 80. és 82. cikkében említett, a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés jogát, a helyesbítéséhez, törléséhez és kezelésének korlátozásához való jogát, ilyen irányú kérelmet nyújthat be a választása szerinti tagállamban e célból kijelölt hatósághoz vagy az Europolhoz. Amennyiben a kérelmet az említett hatósághoz nyújtják be, a hatóság a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, és a kézhezvételtől számított egy hónapon belül az Europolhoz utalja.

Ezen jogok díjmentesen gyakorolhatók, és érvényesítésük érdekében írásbeli kérelmet kell intézni bármely tagállam illetékes hatóságához, Magyarországon a ORFK NEBEK Irodához. Ezt követően kérelmet a kézhezvételtől számított egy hónapon belül megküldik az Europolnak. Az Europol a kérelemmel annak kézhezvételétől számított három hónapon belül köteles maradéktalanul foglalkozni.

Az Europol azonban megtagadhatja a tájékoztatást, helyesbítést, törlést, ha erre annak érdekében van szükség, hogy megfelelően teljesíthesse feladatait; a tagállamok biztonságát és közrendjét védelmezze, illetve bűncselekményeket előzzön meg; garantálja, hogy egyetlen nemzeti nyomozás sem kerül veszélybe; harmadik felek jogait és szabadságjogait védje. A mentesség alkalmazhatóságának mérlegelésekor figyelembe kell venni az érintett személy érdekeit.

europol_eu.png

Az ORFK NEBEK Iroda határozata ellen a NAIH-tól is kérheti annak törvényességi felülvizsgálatát, vagy a jogszerűtlen adatkezeléssel összefüggésben keletkezett kárigényének előterjesztésével együtt a bírósághoz fordulhat.

europol_img1.png

Európai Rendőrségi Hivatal (Europol)


Cím: Eisenhowerlaan 73, NL-2517 KK Den Haag, Nederland
Tel: +31 70 302 50 00
Fax: +31 70 345 58 96
Web:https://www.europol.europa.eu/
Contacts: https://www.europol.europa.eu/content/page/inquiry-forms-209


 orfk_nebek.png

ORFK NEBEK Iroda

Cím: 1139 Budapest, Teve u. 4-6.
Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314/22
Tel. : 443-5596
Fax : 443-5815
E-mail : Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.