Az Európai Adatvédelmi Testület (EDPB) ténylegesen megkezdte az ún. összehangolt végrehajtási kerethez (Coordinated Enforcement Framework – CEF)[1] kapcsolódó, az idei évben az adatvédelmi tisztviselők szerepére fókuszáló összehangolt fellépését.[2]

Az adatvédelmi tisztviselőknek jelentős szerepük van az adatvédelmi követelményeknek való megfelelés és az adatkezelés érintettjeit megillető jogok gyakorlásának biztosításában. Ebben a szerepükben lényegében a felügyeleti hatóságok külső erőforrásainak tekinthetők, ezért pozíciójuk védelme az általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR)[3] hatékony alkalmazását is segíti. Az összehangolt fellépés célja, hogy mélyebb betekintést nyerjen az adatvédelmi tisztviselők kijelölésével és jogállásával kapcsolatos kérdésekbe.

Annak felmérésére, hogy az adatvédelmi tisztviselők kijelölése, jogállása és feladatai összhangban vannak-e a GDPR 37–39. cikkében foglaltakkal, és rendelkeznek-e a feladataik ellátásához szükséges erőforrásokkal, az összehangolt fellépésben résztvevő felügyeleti hatóságok

-      információt gyűjthetnek, amit adott esetben formális vizsgálat is követhet;

-      formális vizsgálatokat folytathatnak le;

-      az összehangolt fellépést már folyamatban lévő formális eljárásokba csatornázhatják be.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) részt vesz az idei összehangolt fellépésben, melynek során a hazai közszférabeli adatkezelők adatvédelmi tisztviselőinek helyzetét kívánja felmérni, tekintettel arra, hogy az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságok kivételével a közhatalmi szerveknek és egyéb közfeladatot ellátó szerveknek a GDPR 37. cikk (1) bekezdés a) pontja[4] értelmében kötelező adatvédelmi tisztviselőt kijelölnie.

A Hatóság egy a felügyeleti hatóságok szakértői által összeállított közös kérdőív segítségével kívánja a felmérést elvégezni, melynek kitöltésére számos közszférabeli adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjét fogja felkérni március végéig.

A kérdőív nem kapcsolódik formális eljáráshoz, a Hatóság célja az, hogy – a GDPR 57. cikk (1) bekezdés a) és v) pontjában[5] meghatározott feladatkörében eljárva – minél átfogóbb képet kapjon a hazai közszférabeli adatkezelők adatvédelmi tisztviselőinek aktuális helyzetéről.

A kérdőívre beérkező válaszokat a Hatóság kiértékeli, és annak eredménye – összesített és kivonatolt formában – felhasználásra kerül az adatvédelmi tisztviselők kijelöléséről és jogállásáról szóló EGT-szintű jelentésben is.

 
Budapest, 2023. március 20.

                                                                                                  Dr. habil. Péterfalvi Attila

                                                                                                                   elnök

                                                                                                        c. egyetemi tanár

 

 ____________________________

[1] https://edpb.europa.eu/system/files/2021-11/edpb_documents_20201020_coordinatedenforcementframework_hu.pdf

[2] az EDPB által kiadott angol nyelvű közlemény itt érhető el:

https://edpb.europa.eu/news/news/2023/launch-coordinated-enforcement-role-data-protection-officers_en

[3] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

[4] GDPR 37. cikk (1) bekezdés a) pontja: Az adatkezelő és az adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki minden olyan esetben, amikor az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik, kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat.”

[5] GDPR 57. cikk (1) bekezdés a) és v) pontja: Az e rendeletben meghatározott egyéb feladatok sérelme nélkül, a felügyeleti hatóság a saját területén ellátja a következő feladatokat:

a)  nyomon követi és kikényszeríti e rendelet alkalmazását;

v)  a személyes adatok védelméhez kapcsolódó minden más feladatot ellát”