2.1 Közzétételi egység tárgya   Dátum
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege  
A Hatóság feladatát, hatáskörét, alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok:  
Magyarország Alaptörvénye  
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)  
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)  
A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény  
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény  
A Hatóság szervezeti és működési rendjéről szóló 20/2015. (11.30.) számú elnöki utasítás (egységes szerkezetben)  
2021.12.22
 
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat  
2021.07.08
2022.07.15
Archív: