Az Infotv. 24/B. alcím szerinti közzétételi kötelezettség teljesítése érdekében a Hatóság bejelentés alapján átláthatósági hatósági eljárást indít és hivatalból átláthatósági hatósági eljárást indíthat. Az átláthatósági hatósági eljárás megindítása érdekében bárki bejelentést tehet. Az átláthatósági hatósági eljárást akkor is hivatalból megindított eljárásnak kell tekinteni, ha azt bejelentés előzte meg.

A bejelentés:

1. elektronikus úton:

     1.a) e-Papír szolgáltatás igénybevételével: https://www.naih.hu/online-ugyinditas/531-atlathatosagi-hatosagi-eljaras vagy

      1.b) e-mailben a Hatóság elektronikus levelezési címén: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

2. írásban:

      2.a) postai úton a Hatóság levelezési címén (1363 Budapest, Pf.: 9.) vagy

      2.b) személyes átadással a Hatóság nyitvatartási idejében, előzetes időpont egyeztetése nélkül

3. személyesen a Hatóság ügyfélszolgálatán, személyes ügyfélfogadás keretében, előre egyeztetett időpontban

nyújtható be.

A személyes ügyfélfogadás rendjéről részletes tájékoztatás az alábbi elérhetőségen olvasható: https://naih.hu/ugyfelszolgalat-kapcsolat

A bejelentés tartalmi elemei

Az átláthatósági hatósági eljárás megindítás érdekében tett bejelentésnek tartalmaznia kell:

  • a feltételezett jogsértés megjelölését,
  • a feltételezett jogsértést megvalósító magatartás vagy állapot leírását,
  • a feltételezett jogsértést megvalósító – az Infotv. 24/B. alcím szerinti, felületen közzétételre kötelezett – adatkezelő azonosításához szükséges, a bejelentő rendelkezésére álló adatokat,
  • a feltételezett jogsértéssel kapcsolatos állításokat valószínűsítő tényeket.

A Hatóság értesíti a bejelentőt az átláthatósági eljárás megindításáról, hatáskörének hiányáról, illetve az eljárás befejezéséről, de a bejelentő egyébként a hatósági eljárásban nem minősül ügyfélnek. Amennyiben a bejelentés olyan közfeladatot ellátó szervre vonatkozik, amely nem költségvetési szerv, a Hatóság a bejelentés alapján az Infotv. 52. § § (1) bekezdése alapján vizsgálati eljárást indít.

Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő az első eljárási cselekmény elvégzésének napján kezdődik. Az ügyintézési határidőbe csak az eljárás felfüggesztésének időtartama nem számít be, szünetelésnek nincs helye.

Az átláthatósági hatósági eljárásban a Hatóság 45 napon belül határozatot hoz, amelyben megállapítja a felületen közzétételre kötelezett szerv közzétételi kötelezettséggel összefüggő jogsértése tényét és elrendeli a 24/B. alcím szerinti közzétételi kötelezettség soron kívüli, de legfeljebb 15 napon belüli teljesítését.

Amennyiben a felületen közzétételre kötelezett szerv továbbra sem tesz eleget közzétételi kötelezettségének a Hatóság által meghatározott határidőn belül, akkor a Hatóság egy következő eljárásban 45 napon belül bírságot szabhat ki.  

A hatósági eljárás menete

Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, a Hatóság bizonyítási eljárást folytat le. A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a tényállás tisztázására alkalmas. A Hatóság szabadon választja meg a bizonyítás módját, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint értékeli. Bizonyíték különösen: az ügyfél nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemléről készült jegyzőkönyv, a szakértői vélemény, a hatósági ellenőrzésen készült jegyzőkönyv és a tárgyi bizonyíték.

Az átláthatósági hatósági eljárásban hozott határozatában a Hatóság a 24/B. alcím szerinti közzétételi kötelezettségekkel összefüggésben

  • megállapíthatja a közzétételre kötelezett adatkezelő közzétételi kötelezettséggel összefüggő jogsértése tényét - ideértve azt az esetet is, ha a közzétételre a valóságnak nem megfelelő adatokkal vagy hiányosan került sor -,
  • az előző ponttal összefüggésben elrendeli a 24/B. alcím szerinti közzétételi kötelezettség - ideértve valós adatok közzétételét, illetve a közzétett adatokból hiányzó adatok pótlását is - soron kívüli, de legfeljebb 15 napon belüli teljesítését,
  • ha a közzétételre kötelezett a megállapított kötelezettségnek a Hatóság által meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, a Hatóság bírságot szabhat ki. A bírság mértéke százezertől ötvenmillió forintig terjedhet. Ha a Hatóság az átláthatósági hatósági eljárásban az ügyintézési határidő kétszeresét túllépi, akkor nem szabhat ki bírságot.

A Hatóság elrendelheti határozatának – az Infotv. 24/B. alcím szerint közzétételre kötelezett adatkezelő adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha a bekövetkezett jogsérelem súlya a nyilvánosságra hozatalt indokolja.

Bírósági felülvizsgálat a Hatóság döntésével szemben

A Hatóság határozatával szemben közigazgatási úton jogorvoslatnak nincs helye, de a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez előterjesztett keresetlevéllel közigazgatási perben megtámadható. A keresetlevelet a Hatósághoz kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a bíróságnak. A tárgyalás tartása iránti kérelmet a keresetlevélben jelezni kell. A teljes személyes illetékmentességben nem részesülők számára a közigazgatási per illetéke 30 000 Ft, a per tárgyi illetékfeljegyzési jog alá esik. A Fővárosi Törvényszék előtti eljárásban a jogi képviselet kötelező.