A személyes adatok védelméhez való jog érvényesülése érdekében a Hatóság az adatkezelés érintettjének erre irányuló kérelmére adatvédelmi hatósági eljárást indít. Amennyiben Ön nem érintettként kívánja a Hatóság eljárását kezdeményezni, úgy közérdekű bejelentéssel kezdeményezheti bűnüldözési (szabálysértési), nemzetbiztonsági és honvédelmi célú adatkezelések kapcsán a Hatóság vizsgálati eljárását, azonban ebben az esetben adatvédelmi hatósági eljárás megindítását nem kérelmezheti.

 

Az eljárás megindítása iránti kérelem előterjesztése, folyamatban lévő eljárásokban írásbeli beadvány

a.) az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) szerinti elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfélként, valamint az elektronikus ügyintézést önkéntesen vállaló ügyfél esetében, a törvényben meghatározott elektronikus úton (hivatali tárhelyen, vagy cégkapu, ügyfélkapu birtokában e-Papír szolgáltatáson keresztül)

b.) elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfélként (pl. természetes személy) a fentiek mellett

ba) írásban postai úton, a személyazonosító adatokat (családi és utónév; születési családi és utónév; anyja születési családi és utóneve; születési hely; születési idő) is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokirat formájában, a Hatóság levelezési címén (1363 Budapest, Pf. 9.), vagy

bb) személyes átadással, a személyazonosság igazolását és – amennyiben az eljáráshoz szükséges és a beadványa azt nem tartalmazza – természetes személyazonosító adatok rögzítését követően, a Hatóság nyitvatartási idejében, előzetes időpont egyeztetése nélkül 

nyújtható be.

A beadvány Eüsztv. szerinti benyújtására a Hatóság honlapjáról, valamint a Személyes Ügyintézési Felületen keresztül is elérhető https://epapir.gov.hu címen, e-Papír szolgáltatáson keresztül van lehetőség. Az e-Papír beadványhoz lehetőség van dokumentumok becsatolására, melyek maximális mérete 25 MB lehet. A csatolható fájlformátumokról a https://epapir.gov.hu/sugo weboldal nyújt részletes tájékoztatást.

A Hatóságnál a személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsérelem miatti konkrét panasz bejelentésére előre egyeztetett időpontban, személyes ügyfélfogadás keretében is lehetőség van.

A személyes ügyfélfogadás rendjéről részletes tájékoztatás az alábbi elérhetőségen olvasható: https://naih.hu/ugyfelszolgalat-kapcsolat

A kérelem tartalmi elemei

Az adatvédelmi hatósági eljárás megindítása iránti kérelmének tartalmaznia kell:

 • az Ön, mint kérelmező és képviselője azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét (például: az Ön neve; születési helye, ideje; anyja neve; lakcíme),
 • a feltételezett jogsértés megjelölését (például: az adatkezelő határidőben nem teljesítette valamely érintetti jog gyakorlására irányuló kérelmét),
 • a feltételezett jogsértést megvalósító konkrét magatartás vagy állapot leírását,
 • a feltételezett jogsértést megvalósító adatkezelő, illetve adatfeldolgozó azonosításához szükséges, az Ön rendelkezésére álló adatokat (jogi személy esetében az adatkezelő, illetve adatfeldolgozó neve, székhelye, cégjegyzékszáma; természetes személy esetén azonosítására vonatkozó adatok),
 • a feltételezett jogsértéssel kapcsolatos állításokat alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait (például: érintetti jogok gyakorlása esetén az adatkezelővel folytatott levelezések; az adatkezelő által kibocsátott adatkezelésre vonatkozó szabályzatok, tájékoztatók), továbbá
 • a megjelölt jogsértés orvoslása iránti döntésre vonatkozó határozott kérelmet (például: érintetti jogok esetén a Hatóság kötelezze az adatkezelőt a kérelemben foglaltak teljesítésére, például kötelezze az adatkezelőt a személyes adatok törlésére).

Ügyintézési határidő

Az adatvédelmi hatósági eljárásban az ügyintézési határidő százötven nap. Az eljárás a kérelemnek a Hatósághoz történő megérkezésének időpontjában indul. Az ügyintézési határidőbe nem számít be a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, valamint az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

A hatósági eljárás menete

Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, a Hatóság bizonyítási eljárást folytat le. A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a tényállás tisztázására alkalmas. Nem használható fel bizonyítékként a Hatóság által, jogszabálysértéssel megszerzett bizonyíték. A Hatóság szabadon választja meg a bizonyítás módját, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint értékeli. Bizonyíték különösen: az ügyfél nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemléről készült jegyzőkönyv, a szakértői vélemény, a hatósági ellenőrzésen készült jegyzőkönyv és a tárgyi bizonyíték.

Az adatvédelmi hatósági eljárásban hozott határozatában a Hatóság

 • megállapíthatja a személyes adatok jogellenes kezelésének tényét,
 • elrendelheti a valóságnak nem megfelelő személyes adat helyesbítését,
 • elrendelheti a jogellenesen kezelt személyes adatok zárolását, törlését vagy megsemmisítését,
 • megtilthatja a személyes adatok jogellenes kezelését,
 • megtilthatja a személyes adatok külföldre történő továbbítását vagy átadását,
 • elrendelheti az érintett tájékoztatását, ha azt az adatkezelő jogellenesen mellőzte vagy tagadta meg, valamint
 • bírságot szabhat ki.

Ha a Hatóság a kérelemre indult adatvédelmi hatósági eljárásban az ügyintézési határidőt túllépi, tízezer forintot megfizet a kérelmező ügyfélnek, aki mentesül az eljárási költségek megfizetése alól is.

A Hatóság elrendelheti határozatának – az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha

 • a határozat személyek széles körét érinti,
 • azt közfeladatot ellátó szerv tevékenységével összefüggésben hozta, vagy
 • a bekövetkezett jogsérelem súlya a nyilvánosságra hozatalt indokolja.

Bírósági felülvizsgálat a Hatóság döntésével szemben

A Hatóság határozatával szemben közigazgatási úton jogorvoslatnak nincs helye, de a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez előterjesztett keresetlevéllel közigazgatási perben megtámadható. A keresetlevelet a Hatósághoz kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a bíróságnak. A tárgyalás tartása iránti kérelmet a keresetlevélben jelezni kell. A teljes személyes illetékmentességben nem részesülők számára a bírósági felülvizsgálati eljárás illetéke 30 000 Ft, a per tárgyi illetékfeljegyzési jog alá esik. A Fővárosi Törvényszék előtti eljárásban a jogi képviselet kötelező.

A határozat megtámadására nyitva álló keresetindítási határidő lejártáig, illetve közigazgatási per indítása esetén a bíróság jogerős határozatáig a vitatott adatkezeléssel érintett adatok nem törölhetők, illetve nem semmisíthetők meg.

 A közigazgatási pert kezdeményező keresetlevél benyújtására szolgáló NAIH_K01 elnevezésű keresetlevél űrlap innen érhető el.

Tájékoztató az ügyfelet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény hatálya alá tartozó adatkezeléssel összefüggésben folytatott adatvédelmi hatósági eljárás során megillető jogokról valamint az ügyfelet ezen eljárásban terhelő kötelezettségekről