Ügyszám Jogi szabályozással kapcsolatos állásfoglalás tárgya Fájl Dátum
2015. december      
NAIH-7569-2-2015-J A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar egyes feladatairól, valamint egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló IM rendelet .pdf 2015.12.23
NAIH-7576-2-2015-J Az egyes gyógyszerészeti tárgyú, valamint gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2015.12.23
NAIH-7578-2-2015-J Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet és a várandósgondozásról szóló 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2015.12.23
NAIH-5021-4-2015-V Rendőrségi épületekbe történő beléptetés szabályozásával kapcsolatban a Belügyminisztériumnak jogalkotási kezdeményezés .pdf 2015.12.21
NAIH-7386-2-2015-J A bűnügyi nyilvántartási rendszerrel, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról szóló IM rendelet .pdf 2015.12.21
NAIH-7394-2-2015-J A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.12.21
NAIH-7405-2-2015-J A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2016-2017. évre szóló intézkedési tervéről és a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat módosításáról szóló kormányhatározat .pdf 2015.12.21
NAIH-7408-2-2015-J A törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés alapján kiállítandó közokirat kiadásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló BM rendelet .pdf 2015.12.21
NAIH-7411-2-2015-J A 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.12.21
NAIH-7369-2-2015-J A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet és a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása, felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2015.12.15
NAIH-6934-4-2015-J Az arcképelemző rendszer működtetésének részletes szabályairól szóló BM rendelet (átdolgozott tervezet) .pdf 2015.12.12
NAIH-6938-4-2015-J A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2015.12.12
NAIH-7210-2-2015-J A Kincstári Jogügyi Igazgatóságról szóló törvény .pdf 2015.12.12
NAIH-7252-2-2015-J Az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.12.12
NAIH-7253-2-2015-J Az egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló NFM rendelet .pdf 2015.12.12
NAIH-7260-2-2015-J Az egyes közúti közlekedési szakképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló NFM rendelet .pdf 2015.12.12
NAIH-7365-2-2015-I A belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról szóló 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikkének (8) bekezdése szerinti átjárhatósági keretről szóló 2015/1501 bizottsági végrehajtási rendeletre vonatkozó jogharmonizációs javaslat .pdf 2015.12.12
NAIH-7293-2-2015-J A Magyarország és a Szlovén Köztársaság között a Lendva-patak vízgazdálkodási szabályozása következtében az államhatár megváltoztatásáról szóló Szerződés szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat .pdf 2015.12.11
NAIH-7366-2-2015-J A Magyarország és a Szlovén Köztársaság között a Lendva-patak vízgazdálkodási szabályozása következtében az államhatár megváltoztatásáról szóló Szerződés kihirdetéséről szóló 2015. évi ……… törvény .pdf 2015.12.11
NAIH-7276-2-2015-J Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.12.08
NAIH-7173-2-2015-J Az egyrészt a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendeletnek, másrészt a kőrözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a kőrözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.) BM rendeletnek az egyes rendészeti tárgyú törvényeknek az európai uniós kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges és más célból történő módosításáról szóló 2015. évi ...... törvénnyel összefüggő módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2015.12.04
NAIH-7174-2-2015-J A körözési eljárásban elrendelt elővezetés végrehajtásával felmerült költség megtérítésének szabályairól szóló BM rendelet .pdf 2015.12.04
NAIH-7175-2-2015-J A beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól szóló BM rendelet .pdf 2015.12.04
NAIH-7178-2-2015-J Az egyes rendészeti tárgyú törvényeknek az európai uniós kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges és más célból történő módosításáról szóló 2015. évi …… törvénnyel összefüggő kormányrendelet-módosításokról szóló kormányrendelet .pdf 2015.12.04
NAIH-7179-2-2015-J Az atomenergia 2014. évi hazai alkalmazásának biztonságáról készített jelentés .pdf 2015.12.04
NAIH-7180-2-2015-J A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló kormányrendelet .pdf 2015.12.04
NAIH-7181-2-2015-J A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.12.04
NAIH-7194-2-2015-J Az egyes felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló NGM rendelet .pdf 2015.12.04
NAIH-7195-2-2015-J A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.12.04
NAIH-7196-2-2015-J Az egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2015.12.04
NAIH-7197-2-2015-J Az egyes, az Országgyűlési Őrség hivatásos állományára vonatkozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2015.12.04
NAIH-6954-2-2015-J A Hugonnai Vilma Ösztöndíjról és a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj megújításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.12.01
NAIH-7025-2-2015-J Az egyes BM rendeleteknek a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításával, a szabálysértési statisztikai adatszolgáltatással és a szabálysértési jogsegéllyel összefüggő módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2015.12.01
NAIH-7176-2-2015-J Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.12.01
2015. november      
NAIH-6712-4-2015-J A nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló kormányhatározat .pdf 2015.11.30
NAIH-7087-2-2015-J Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.11.30
NAIH-7091-2-2015-J A nemzeti vérkészlettel való gazdálkodás szabályairól szóló kormányrendelet .pdf 2015.11.30
NAIH-7093-2-2015-J A Kémiai Biztonságot Koordináló Tanács szervezetéről és működésének részletes szabályairól szóló kormányhatározat módosításáról szóló kormányhatározat .pdf 2015.11.30
NAIH-6934-2-2015-J Az arcképelemző rendszer működtetésének részletes szabályairól szóló BM rendelet .pdf 2015.11.26
NAIH-6938-2-2015-J A külföldi utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2015.11.26
NAIH-6939-2-2015-J A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének rendjéről szóló 180/2004. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.11.26
NAIH-6988-3-3015-J A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás felvételezés szabályairól szóló kormányrendelet .pdf 2015.11.26
NAIH-6989-2-2015-J A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2015.11.26
NAIH-7037-2-2015-J Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.11.26
NAIH-7039-2-2015-J Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról szóló ……/2015. (……) EMMI rendelet .pdf 2015.11.26
NAIH-6930-2-2015-J A Homatech Recycling Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. Százhalombattán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.11.20
NAIH-6744-2-2015-J A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2015.11.17
NAIH-6909-2-2015-J NAIH-6910-2-2015-J Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvénynek az előfizetői szolgáltatások korlátozásával kapcsolatos módosításáról, valamint az elektronikus hírközlési előfizetői szolgáltatás Magyarország honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekeinek védelme érdekében történő szüneteltetésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet .pdf 2015.11.17
NAIH-6772-2-2015-J Az egyes kormányrendeleteknek a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi …… törvénnyel összefüggő módosításáról szóló törvény .pdf 2015.11.12
NAIH-6775-2-2015-J A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományából külföldön szolgálatot teljesítők egyes juttatásairól és költségtérítéséről szóló kormányrendelet .pdf 2015.11.12
NAIH-6826-2-2015-J A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2015.11.12
NAIH-6827-2-2015-J Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2015.11.11
NAIH-4998-4-2015-F Elhunyt személyek online adatainak kezelésével kapcsolatban az IM-nek jogalkotási kezdeményezés .pdf 2015.11.11
NAIH-6712-2-2015-J A nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló Korm. határozat  .pdf 2015.11.10
NAIH-5070-7-2015-V Az új Be. kodifikációjával kapcsolatos kezdeményezés az IM számára a terheltek adatainak zárt kezelése tárgyában. .pdf 2015.11.10
NAIH-6706-2-2015-J Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.11.10
NAIH-6707-2-2015-J Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról szóló NGM rendelet .pdf 2015.11.09
NAIH-6316-2-2015-J A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2015.11.09
NAIH-6322-2-2015-J A Központi Statisztikai Hivatal által készített, 2016. évi mikrocenzus kérdőívek véleményezése .pdf 2015.11.09
NAIH-6333-2-2015-J A Magyarország és az Észt Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat .pdf 2015.11.09
NAIH-6334-2-2015-J A Magyarország és az Észt Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló törvény .pdf 2015.11.09
NAIH-6343-2-2015-J A hivatalos statisztikáról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.11.06
NAIH-6344-2-2015-J A hivatalos statisztikáról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló kormányhatározat .pdf 2015.11.06
NAIH-6663-2-2015-J A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló BM rendelet .pdf 2015.11.06
NAIH-6702-2-2015-J Az EGLO Magyarország Termelő Kft. Pásztón megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.11.06
NAIH-6704-2-2015-J A SIAD Hungary Gázokat Forgalmazó és Termelő Kft. Gyöngyöshalászon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.11.06
NAIH-6342-4-2015-J A hivatalos statisztikáról szóló törvény .pdf 2015.11.03
2015.október      
NAIH-6342-2-2015-J A hivatalos statisztikáról szóló törvény .pdf 2015.10.30
NAIH-6310-2-2015-J A választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2015.10.27
NAIH-6153-2-2015-J A belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.) BM-IM együttes rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2015.10.26
NAIH-6154-2-2015-J A rendőrség áldozatsegítő feladatairól szóló BM rendelet .pdf 2015.10.26
NAIH-6156-2-2015-J A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2015.10.26
NAIH-6297-2-2015-J A Magyarország Kormánya és az Eritrea Állam Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat .pdf 2015.10.26
NAIH-6298-2-2015-J A Magyarország Kormánya és az Eritrea Állam Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló kormányrendelet .pdf 2015.10.26
NAIH-6299-2-2015-J Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2015.10.26
NAIH-5990-2-2015-J A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény .pdf 2015.10.21
NAIH-6100-2-2015-J A Magyarország és a Spanyolország között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat .pdf 2015.10.21
NAIH-6102-2-2015-J A Magyarország és a Spanyolország között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvény .pdf 2015.10.21
NAIH-6127-2-2015-J A Magyar Nemzeti Múzeum kertjének rekonstrukciójáról szóló kormányhatározat .pdf 2015.10.21
NAIH-6155-2-2015-J A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2015.10.21
NAIH-6275-2-2015-J A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2015.10.21
NAIH-5993-2-2015-J A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és kapcsolódó más törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2015.10.14
NAIH-6008-2-2015-J A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2015.10.14
NAIH-6038-2-2015-J Az Iparművészeti Múzeum nagyrekonstrukciójáról és múzeumszakmai fejlesztéséről szóló kormányhatározat .pdf 2015.10.14
NAIH-6039-2-2015-J Az Újfehértó és Térsége Komplex Hulladékhasznosító Zrt. Újfehértón megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.10.14
NAIH-6040-2-2015-J Az Országos Széchényi Könyvtár hosszú távú stratégiájáról, az ebből adódó feladatokról, valamint az új épületben történő elhelyezéshez szükséges intézkedésekről szóló kormányhatározat .pdf 2015.10.14
NAIH-6072-2-2015-J Az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló EMMI rendelet .pdf 2015.10.14
NAIH-5944-4-2015-J Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény .pdf 2015.10.12
NAIH-6022-2-2015-J A Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat .pdf 2015.10.12
NAIH-6023-2-2015-J A Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvény .pdf 2015.10.12
NAIH-6055-2-2015-J A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.10.12
NAIH-5813-2-2015-J A minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2015.10.08
NAIH-5876-2-2015-J A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2015.10.08
NAIH-5938-2-2015-J A Dispomedicor Zrt. Tiszafüred területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.10.08
NAIH-5945-2-2015-J Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény elfogadását követő feladatokról szóló kormányhatározat .pdf 2015.10.08
NAIH-4981-4-2015-J Az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.10.05
NAIH-5720-2-2015-J A Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, szakmai tanácsadási együttműködési kapcsolatok létrehozására irányuló Alapmegállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat .pdf 2015.10.05
NAIH-5723-2-2015-J A Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, szakmai tanácsadási együttműködési kapcsolatok létrehozására irányuló Alapmegállapodás kihirdetéséről szóló törvény .pdf 2015.10.05
NAIH-5839-2-2015-J Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2015.10.02
2015. szeptember      
NAIH-5825-2-2015-J A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló kormányrendelet .pdf 2015.09.29
NAIH-5805-2-2015-J A büntetés-végrehajtási szervezet 2014. évi ellátási tevékenységéről szóló Jelentés .pdf 2015.09.29
NAIH-5765-2-2015-J Az építmények tervezésének, létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi és egészségvédelmi követelményeiről szóló EMMI rendelet .pdf 2015.09.29
NAIH-5764-2-2015-J Az egyes rendészeti tárgyú törvényeknek az európai uniós kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges és más célból történő módosításáról szóló törvény .pdf 2015.09.29
NAIH-5690-1-2015-J A Külső Határok Alap likviditási hiányának kezeléséről szóló kormányhatározat .pdf 2015.09.29
NAIH-5648-2-2015-J A nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó közlekedési szakképesítések megszerzéséhez tartozó komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló NFM rendelet .pdf 2015.09.29
NAIH-5547-2-2015-J A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.09.24
NAIH-5591-2-2015-J A felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló kormányrendelet .pdf 2015.09.18
NAIH-5265-2-2015-J A fegyverekről és a lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.09.14
NAIH-5339-2-2015-J A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló 6/2013. (III. 27.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2015.09.09
NAIH-4924-4-2015-J A közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló kormányrendelet .pdf 2015.09.07
NAIH-5246-2-2015-J A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kihirdetéséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló kormányrendelet .pdf 2015.09.04
NAIH-5245-2-2015-J A tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő és más kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.09.04
NAIH-5238-2-2015-J A 2016/2017-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017-es tanévben induló képzéseken tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló kormányrendelet .pdf 2015.09.04
NAIH-5121-2-2015-J A személyazonosítást elősegítő informatikai rendszer felállításához és üzemeltetéséhez szükséges intézkedésekről szóló kormányhatározat .pdf 2015.09.04
NAIH-5080-2-2015-J A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.09.04
NAIH-5079-2-2015-J A minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.09.04
NAIH-5120-2-2015-J A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló törvény .pdf 2015.09.02
2015. augusztus      
NAIH-5075-2-2015-J Az egyes menekültügyi, migrációs és rendészeti tárgyú, valamint velük összefüggésben egyes további törvényeknek az európai uniós kötelezettségek végrehajtása érdekében szükséges módosításáról szóló törvény .pdf 2015.08.31
NAIH-5074-2-2015-J A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcsere részletes szabályairól, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 15/2013. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.08.31
NAIH-3009-9-2015-J Az arckép profil nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló törvény .pdf 2015.08.31
NAIH-5069-2-2015-J Az e-kártya megvalósításához szükséges kijelölésekről szóló kormányrendelet .pdf 2015.08.26
NAIH-5065-2-2015-J A Magyarország és a Szlovák Köztársaság között az államhatárról szóló Szerződés szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat .pdf 2015.08.26
NAIH-5061-2-2015-J Az egyes kormányrendeleteknek a központosított illetményszámfejtés kiterjesztésével összefüggő módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.08.26
NAIH-5019-2-2015-J Az orvosi bélyegzőkről szóló EMMI rendelet .pdf 2015.08.26
NAIH-4997-2-2015-J A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2015.08.26
NAIH-4757-5-2015-J A kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló IM rendelet .pdf 2015.08.26
NAIH-5018-2-2015-J Az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2015.08.13
NAIH-5017-2-2015-J Az egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú, valamint gyógyászati segédeszközökkel és gyógyászati ellátásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2015.08.13
NAIH-5022-2-2015-J Az ESR-112 egységes segélyhívó rendszer és a MIR mentésirányító rendszer integrációjáról, valamint a fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítésével összefüggő feladatokról szóló kormányhatározat .pdf 2015.08.12
NAIH-4982-2-2015-J A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, valamint ezzel összefüggésben egyes további törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2015.08.11
NAIH-4981-2-2015-J Az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.08.11
NAIH-1903-19-2015-I eIDAS (elektronikus azonosítás) dokumentumok véleményezése .pdf 2015.08.11
NAIH-4967-2-2015-J A Terrorelhárítási Központ működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.08.07
NAIH-4966-2-2015-J A Budai Vigadó felújítására irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet .pdf 2015.08.07
NAIH-4963-2-2015-J A Kecskemét város külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról szóló kormányhatározat .pdf 2015.08.07
NAIH-4962-2-2015-J Az OBO Bettermann Hungary Kft. Bugyi külterületén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.08.07
NAIH-4961-2-2015-J A Melis Investment Kft. Budapesten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.08.07
NAIH-4960-2-2015-J Az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. Kecskeméten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.08.07
NAIH-4956-2-2015-J Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.08.07
NAIH-4924-3-2015-J A közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló kormányrendelet .pdf 2015.08.07
NAIH-3009-7-2015-J Az arckép profil nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló törvény .pdf 2015.08.05
2015. július      
NAIH-4758-2-2015-J Az egyes miniszteri rendeleteknek az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szervezeti felépítésének átalakítása érdekében szükséges módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2015.07.29
NAIH-4732-2-2015-J A Jászfényszarun megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.07.29
NAIH-4731-2-2015-J A Jászfényszaru város külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló kormányhatározat .pdf 2015.07.29
NAIH-724-4-2015-J A szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek belső piacon történő online felhasználásának több területre kiterjedő hatályú engedélyezéséről szóló 2014/26/EU irányelv átültetéséhez megalkotandó magyar jogi szabályozás főbb tartalmi kérdéseivel kapcsolatban készült koncepció .pdf 2015.07.29
NAIH-4757-2-2015-J A kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló IM rendelet .pdf 2015.07.28
NAIH-4756-2-2015-J A Magyarország Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya a bűnözés, különösen a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló Megállapodás .pdf 2015.07.28
NAIH-4673-3-2015-J A transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokról szóló NFM rendelet .pdf 2015.07.27
NAIH-4656-2-2015-J Az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosításáról szóló NFM rendelet .pdf 2015.07.27
NAIH-4655-2-2015-J A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.07.27
NAIH-4565-2-2015-J Az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCLX. törvénnyel összefüggő módosításáról szóló IM rendelet .pdf 2015.07.27
NAIH-4486-2-2015-J Az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.07.27
NAIH-4485-2-2015-J A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, valamint ezzel összefüggésben egyes további törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2015.07.27
NAIH-4430-2-2015-J Az Eurodac II. rendelet szerinti eljárásokhoz kapcsolódó feladatok végrehajtásáról szóló BM rendelet .pdf 2015.07.14
NAIH-4395-2-2015-J Az ideiglenes biztonsági határzár létesítésével, valamint a migrációval összefüggő törvények módosításáról szóló T/5416 számú törvényjavaslat .pdf 2015.07.13
NAIH-4394-2-2015-J Az Oktatási Hivatal egyes feladatainak költségvetési szervek közötti átadásáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.07.10
NAIH-4393-2-2015-J Az Oktatási Hivatal 2016. évi feladatellátásához szükséges pénzügyi forrás biztosításáról szóló kormányhatározat .pdf 2015.07.10
NAIH-4392-2-2015-J Az állam tulajdonában álló Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló kormányrendelet .pdf 2015.07.10
NAIH-4391-2-2015-J Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet és az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet, valamint a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.07.10
NAIH-4369-2-2015-J Az államhatárról szóló törvény alapján a közérdekű használati joggal érintett ingatlanok kártalanítási eljárására vonatkozó szabályokról szóló kormányrendelet, valamint a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) kormányrendelet, valamint az egyes migrációs, illetve menekültügyi tárgyú és más kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.07.10
NAIH-4341-2-2015-J A hagyományos kínai gyógyászat területén oklevéllel rendelkező személy által végezhető egészségügyi tevékenység engedélyezésére vonatkozó szabályokról és ezzel összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2015.07.09
NAIH-4282-4-2015-J Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá egyes más törvények módosításáról szóló T/5404 számú törvényjavaslat .pdf 2015.07.09
NAIH-4320-2-2015-J A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet és a finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2015.07.08
NAIH-4268-2-2015-J Az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló kormányrendelet .pdf 2015.07.07
NAIH-3006-4-2015-J Az elektronikus hírközléssel kapcsolatos és a személyazonosítást elősegítő informatikai rendszerek üzemeltetésével összefüggő jogszabályokról, azon belül az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének rendjéről szóló 180/2004. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása .pdf 2015.07.03
2015. június      
NAIH-4210-2-2015-J A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet jogharmonizációs célú módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2015.06.26
NAIH-4134-2-2015-J Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló BM rendelet .pdf 2015.06.26
NAIH-4129-2015-J A Magyarország és a Kazah Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvény .pdf 2015.06.26
NAIH-4125-2015-J A Magyarország és a Kazah Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről szóló törvény .pdf 2015.06.26
NAIH-1509-23-2015-J Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2015.06.25
NAIH-4140-2-2015-J A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.06.23
NAIH-4078-2-2015-J Az ózdi "Nemzeti Filmtörténeti Élménypark" című kiemelt projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.06.19
NAIH-4077-2-2015-J A TISZA-TK PROJEKT Kft. Tiszapüspökiben megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.06.19
NAIH-3009-5-2015-J Az arckép profil nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló törvény .pdf 2015.06.18
NAIH-4045-2-2015-J Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.06.18
NAIH-4035-2-2015-J Az elektronikus információbiztonságról szóló törvény hatálya alá tartozó egyes szervezetek hatósági nyilvántartásba vételének rendjéről szóló BM rendelet .pdf 2015.06.18
NAIH-4004-2-2015-J Az egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.06.18
NAIH-3992-2-2015-J A muzeális intézmények nyilvántartásában szereplő kulturális javak revíziójáról és selejtezéséről szóló EMMI rendelet .pdf 2015.06.18
NAIH-3697-2-2015-J A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény és azzal összefüggésben más törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2015.06.16
NAIH-3914-3-2015-J Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2015.06.11
NAIH-3913-3-2015-J A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló BM rendelet .pdf 2015.06.11
NAIH-3842-2-2015-J A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló BM rendelet .pdf 2015.06.11
NAIH-3838-2-2015-J Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet  .pdf 2015.06.11
NAIH-3837-2-2015-J A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló BM rendelet .pdf 2015.06.11
NAIH-3870-2-2015-J Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet, valamint az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2015.06.10
NAIH-3839-3-2015-J Az utak használatáért fizetendő díjjal kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló NFM rendelet .pdf 2015.06.10
NAIH-3491-2-2015-J Kiadatási egyezménykötés Thaifölddel .pdf 2015.06.10
NAIH-3841-2-2015-J Az egyes, az Országgyűlési Őrségre vonatkozó miniszteri rendeleteknek a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény hatálybalépésével összefüggésben történő módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló BM rendelet .pdf 2015.06.09
NAIH-3840-2-2015-J Az egyes miniszteri rendeleteknek a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény hatálybalépésével összefüggésben történő módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló BM rendelet .pdf 2015.06.09
NAIH-3836-2-2015-J Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2015.06.09
NAIH-3827-3-3015-J Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2015.06.09
NAIH-3162-2-2015-V Személyleírási Rendszer Fejlesztési Projekt véleményezése .pdf 2015.06.05
NAIH-3350-4-2015-J A Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvény visszamutatása .pdf 2015.06.04
NAIH-3441-4-2015-J A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2015.06.04
NAIH-3628-2-2015-J Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagjai esetében a technikai ellenőrzés szabályairól szóló BM rendelet .pdf 2015.06.04
NAIH-3627-2-2015-J A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai esetében a technikai ellenőrzés szabályairól szóló BM rendelet .pdf 2015.06.04
NAIH-3707-2-2015-J Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.06.03
NAIH-3631-2-2015-J A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai által szolgálatban birtokban tartható vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz,  készpénzt helyettesítő eszközök korlátozásának szabályairól szóló BM rendelet .pdf 2015.06.03
NAIH-3630-2-2015-J Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagjainak szolgálatképes állapota megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok köréről és a vizsgálat végrehajtásának szabályairól szóló BM rendelet .pdf 2015.06.03
NAIH-3629-2-2015-J A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálatképes állapota megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok köréről és a vizsgálat végrehajtásának szabályairól szóló BM rendelet .pdf 2015.06.03
NAIH-3617-2-2015-J A katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló HM rendelet .pdf 2015.06.03
NAIH-3587-2-2015-J Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszer kártyafelhasználói regisztrációval kapcsolatos feladatokat ellátó szerv kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.06.03
NAIH-1509-19-2015-J Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2015.06.03
NAIH-1509-17-2015-J Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2015.06.02
NAIH-1509-12-2015-J Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2015.06.01
2015. május      
NAIH-3591-2-2015-J Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2015.05.28
NAIH-3589-2-2015-J A rendőrség, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és a büntetés-végrehajtási szervezet nem vezetői beosztást betöltő hivatásos állománya vonatkozásában a rendvédelmi szerv alapfeladatába tartozó szolgálati beosztások felsorolásáról szóló BM rendelet .pdf 2015.05.28
NAIH-3586-2-2015-J Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2015.05.28
NAIH-3585-2-2015-J Az egyes e-közigazgatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.05.28
NAIH-3539-2-2015-J A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.05.28
NAIH-3538-2-2015-J A Liget Budapest projekt megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló kormányhatározat .pdf 2015.05.28
NAIH-3490-2-2015-J Az Európai Unió tagállamainak az elektronikus azonosítás területén történő együttműködésével kapcsolatos rendelkezéseiről szóló kormányrendelet .pdf 2015.05.28
NAIH-3223-3-2015-J A Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló T/4884. számú törvényjavaslat .pdf 2015.05.28
NAIH-3222-2-2015-J A Magyarországnak a Nyílt Kormányzati Együttműködés kezdeményezése keretében a 2015-2017. évekre tett vállalásairól szóló második akciótervéről szóló kormányhatározat .pdf 2015.05.27
NAIH-3441-2-2015-J A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2015.05.26
NAIH-3374-2-2015-J A Magyar Honvédség adatvédelmének szakirányításáról és felügyeletéről, valamint a Magyar Honvédség Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekű adatok kezelésére vonatkozó Szabályzatának kiadásáról szóló 77/2012. (X. 27.) HM utasítás módosításáról szóló HM utasítás .pdf 2015.05.26
NAIH-3350-2-2015-J A Magyarország Kormánya és a Horváth Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvény .pdf 2015.05.21
NAIH-3349-2-2015-J A Magyarország Kormánya és a Horváth Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat .pdf 2015.05.21
NAIH-3224-2-2015-J Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló BM rendelet .pdf 2015.05.14
NAIH-3223-2-2015-J A Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvény .pdf 2015.05.14
NAIH-3183-2-2015-J Az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló FM rendelet .pdf 2015.05.14
NAIH-3169-2-2015-J A védett személyek közúton történő utazásbiztosításához szükséges járművek beszerzéséről szóló kormányhatározat .pdf 2015.05.14
NAIH-3044-2-2015-J A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2015.05.14
NAIH-1509-8-2015-J Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2015.05.13
NAIH-3019-2-2015-J A közadatok széles körű újrahasznosításához szükséges intézkedésekről szóló kormányhatározat .pdf 2015.05.07
NAIH-3037-2-2015-J Az egészségügyi alapellátásról szóló törvény .pdf 2015.05.04
NAIH-3026-2-2015-J A Rendőrség szervei illetékességének a járási rendszerhez igazodó átalakításával kapcsolatos költségek biztosításáról szóló kormányhatározat .pdf 2015.05.04
NAIH-2983-2-2015-J A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2015.05.04
NAIH-2911-2-2015-J A Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat .pdf 2015.05.04
NAIH-2910-2-2015-J A Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvény .pdf 2015.05.04
NAIH-2872-2-2015-J Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.05.04
2015.április      
NAIH-3009-2-2015-J Az Arcképelemző Központ létrehozásáról és a feladatairól szóló kormányrendelet .pdf 2015.04.30
NAIH-2985-2-2015-J Az Alumetal Group Hungary Kft. Komáromban megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.04.30
NAIH-2945-2-2015-J A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló kormányrendelet .pdf 2015.04.29
NAIH-2904-2-2015-J Az elektronikus hírközlési szolgáltatások és infrastruktúra fejlesztésének, kiépítésének ösztönzéséről, a jogszabályi háttér akadálymentesítéséről szóló törvénymódosításokról szóló törvény .pdf 2015.04.28
NAIH-2912-2-2015-J A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2015.04.27
NAIH-2809-2-2015-J Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2015.04.27
NAIH-2778-2-2015-J A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) kormányrendelet és az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.04.24
NAIH-2777-2-2015-J A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.04.24
NAIH-2776-2-2015-J Az egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2015.04.17
NAIH-1509-6-2015-J Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2015.04.24
NAIH-2737-2-2015-J Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) kormányrendelet jogharmonizációs célú módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.04.17
NAIH-2607-2-2015-J A Külső Határok Alap 2012. évi programjának végrehajtásáról szóló kormányjelentés .pdf 2015.04.17
NAIH-2535-2-2015-J A belső határon a határellenőrzés ideiglenes visszaállításának feltételeinek szabályairól szóló 333/2007. (XII. 13.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.04.17
NAIH-2232-4-2015-J Az e-kártya megvalósításához szükséges egyes törvények, valamint az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2015.04.16
NAIH-2604-2-2015-J A Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás alapján kötött Adminisztratív és Technikai Végrehajtási Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat .pdf 2015.04.15
NAIH-2603-2-2015-J A Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás alapján kötött Adminisztratív és Technikai Végrehajtási Megállapodás kihirdetéséről szóló törvény .pdf 2015.04.15
NAIH-2602-2-2015-J Az egyes közlekedésbiztonsági tárgyú kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.04.15
NAIH-1509-5-2015-J Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2015.04.15
NAIH-1509-3-2015-J Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2015.04.15
NAIH-2608-2-2015-J A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2015.04.14
NAIH-2606-2-2015-J Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2015.04.13
NAIH-2538-2-2015-J A 2015/296 bizottsági végrehajtási határozathoz (elektronikus azonosítás) kapcsolódó jogharmonizációs javaslat .pdf 2015.04.13
NAIH-2458-2-2015-J Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2015.04.13
NAIH-1507-4-2015-J A 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló BM rendelet .pdf 2015.04.13
NAIH-2443-2015-J A Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvény .pdf 2015.04.09
NAIH-2409-2015-J A Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló kormányhatározat .pdf 2015.04.09
NAIH-2466-2-2015-J Az Interspan Faipari Korlátolt Felelősségű Társaság Vásárosnaményban megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet .pdf 2015.04.08
NAIH-2405-2-2015-J A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény - az MNB által biztosított egyenlegközléssel összefüggő - módosításáról szóló törvény .pdf 2015.04.01
NAIH-2261-2-2015-J Az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2015.04.01
NAIH-2248-2-2015-J A kormányügyeleti rendszer létrehozásáról szóló 1324/2011. (IX. 22.) kormányhatározat módosításáról szóló kormányhatározat .pdf 2015.04.01
NAIH-2166-2-2015-J Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2015.04.01
2015.március      
NAIH-357-8-2015-J A nemzeti utasadat-információs rendszer létrehozása érdekében, és a bűnügyi, illetve rendészeti tárgyú együttműködés keretében történő információcsere szabályozásával összefüggésben szükséges egyes törvények módosításáról szóló T/3404 számú törvényjavaslat .pdf 2015.03.25
NAIH-1914-2-2015-V Budaörs Város Önkormányzata egyedi közzétételi listájáról szóló rendelettervezet .pdf 2015.03.24
NAIH-2118-2-2015-J Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) kormányrendelet és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.03.24
NAIH-2058-2-2015-J Az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló IM rendelet .pdf 2015.03.24
NAIH-2057-2-2015-J A polgárőri tevékenység költségvetési támogatásának elosztási rendjéről, a polgárőr igazolvány formátumáról és a kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 15/2012. (IV. 3.) BM rendelet, valamint a polgárőrök formaruhával történő ellátásának szabályáról, valamint a formaruha és a fényvisszaverő mellény jellemzőinek meghatározásáról szóló 62/2013. (XI. 28.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2015.03.24
NAIH-1922-2-2015-J Az egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról szóló törvény .pdf 2015.03.24
NAIH-2033-2-2015-J A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.03.19
NAIH-2032-2-2015-J A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról szóló NFM rendelet .pdf 2015.03.19
NAIH-1962-2-2015-J A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2015.03.17
NAIH-1912-2-2015-J A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2015.03.17
NAIH-1911-2-2015-J Az elektronikus távfelügyeleti eszköz működését biztosító rendszer létesítésének és üzemeltetésének, az elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazásának, továbbá a büntetés-végrehajtási szervezet, valamint a rendőri szerv ezzel kapcsolatos feladatának részletes szabályairól szóló BM rendelet .pdf 2015.03.17
NAIH-1843-2-2015-J Egyes agrártámogatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/3412 számú törvényjavaslat .pdf 2015.03.17
NAIH-1805-4-2015-J A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2015.03.17
NAIH-1894-2015-T A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény  .pdf 2015.03.16
NAIH-538-2-2015-V Törökbálint Város Önkormányzata egyedi közzétételi listájának véleményezése .pdf 2015.03.16
NAIH-1869-2-2015-J A Magyarország és a Kazah Köztársaság között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat .pdf 2015.03.11
NAIH-1838-2-2015-J Gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyesületek vezető tisztségviselőinek jogosultsági adatai bekerülésének aggályai a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elektronikus ügyintézésre szolgáló informatikai rendszerébe .pdf 2015.03.10
NAIH-940-2-2015-J Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendelet-tervezete a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok elektronikus közzétételi kötelezettségének teljesítéséről .pdf 2015.03.10
NAIH-1841-2-2015-J Az egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló NFM rendelet .pdf 2015.03.09
NAIH-1839-2-2015-J A Semmelweis Egyetem már megkezdett kollégiumi beruházásának megvalósításáról szóló kormányhatározat .pdf 2015.03.09
NAIH-1741-2-2015-J A Nemzetbiztonsági Kabinetről szóló 1308/2011. (IX. 6.) kormányhatározat módosításáról szóló kormányhatározat .pdf 2015.03.09
NAIH-1718-2-2015-V Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat egyedi közzétételi listájáról szóló rendelettervezet .pdf 2015.03.09
NAIH-1840-2-2015-J A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram lebonyolításához szükséges források biztosításáról a 2015. szeptember 1. - 2015. december 31. közötti időszakban szóló kormányhatározat .pdf 2015.03.09
NAIH-1805-2-2015-J A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2015.03.09
NAIH-1804-2-2015-J A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram hatásfokának növeléséről és az egységes magyar felsőoktatási mobilitási ösztöndíj-politika kialakításáról, valamint a Tempus Közalapítvány alapító okiratának módosításáról szóló kormányhatározat .pdf 2015.03.09
NAIH-1802-2-2015-J A Mobilitási Bizottságról szóló kormányrendelet .pdf 2015.03.09
NAIH-1783-2-2015-J Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei és a fővárosi és megyei kormányhivatalok átalakításával összefüggő módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2015.03.09
NAIH-1408-2015-J A légijárművek gyártásáról, építéséről és műszaki alkalmasságáról szóló NFM rendelet .pdf 2015.03.02
NAIH-1406-2-2015-J A rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet, valamint a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2015.03.02
2015.február      
NAIH-1116-2-2015-J Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a bűnügyi eljárási jogsegélyegyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat .pdf 2015.02.25
NAIH-1264-2-2015-J A polgári célú pirotechnikai eszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének, tevékenységének, valamint ellenőrzésének különös szabályairól szóló BM rendelet .pdf 2015.02.24
NAIH-1263-2-2015-J A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) kormányrendelet, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.02.24
NAIH-1244-2-2015-J A Nemzeti Korrupcióellenes Program és a 2015-2016. évekre vonatkozó intézkedési terv elfogadásáról szóló kormányhatározat .pdf 2015.02.24
NAIH-1246-2-2015-J Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2015.02.19
NAIH-1143-2-2015-J Az egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.02.16
NAIH-1101-2-2015-J A Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendelet .pdf 2015.02.16
NAIH-1100-2-2015-J A Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat .pdf 2015.02.16
NAIH-1114-2-2015-J A Magyarország Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló  egyezmény kihirdetéséről szóló törvény .pdf 2015.02.12
NAIH-1113-2-2015-J A 2016. évi mikrocenzus előkészítésével kapcsolatos egyes feladatokról szóló kormányhatározat .pdf 2015.02.12
NAIH-1112-2-2015-J A népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felmérésével kapcsolatos egyes feladatokról szóló kormányrendelet .pdf 2015.02.12
NAIH-1111-2-2015-J A népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felmérésről szóló törvény .pdf 2015.02.12
NAIH-1055-2-2015-J NAIH-1089-2-2015-J A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló T/3018 számú törvényjavaslat, valamint az egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló T/3019 számú törvényjavaslat .pdf 2015.02.11
NAIH-989-2-2015-J Az egyes szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti tárgyú kormányrendeleteknek a segélyezési rendszer átalakításával összefüggő módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.02.11
NAIH-988-2-2015-J Az egyes szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeleteknek a segélyezési rendszer átalakításával összefüggő módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2015.02.11
NAIH-985-2-2015-J A fegyverekről és a lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.02.09
NAIH-956-2-2015-J A Magyarország és a Török Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló törvény .pdf 2015.02.09
NAIH-955-2-2015-J A Magyarország és a Török Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat .pdf 2015.02.09
NAIH-948-2-2015-J Az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakítása során az európai uniós projektekkel összefüggő intézkedésekről szóló kormányhatározat .pdf 2015.02.09
NAIH-947-2-2015-J Az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő kormányrendeletek, valamint egyéb egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.02.09
NAIH-946-2-2015-J Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központról szóló kormányrendelet .pdf 2015.02.09
NAIH-945-2-2015-J Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló kormányrendelet .pdf 2015.02.09
NAIH-944-2-2015-J Az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló kormányrendelet .pdf 2015.02.09
NAIH-919-2-2015-J A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a kormányzati infokommunikációs szolgáltatások finanszírozásához a Belügyminisztérium és a Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá egyes kormányhatározatok módosításáról és egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről szóló 1721/2014. (XII. 5.) kormányhatározat módosításáról szóló kormányhatározat .pdf 2015.02.09
NAIH-918-2-2015-J A Liget Budapest projekt kapcsolódó beruházásainak megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló kormányhatározat .pdf 2015.02.09
NAIH-917-2-2015-J A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) kormányrendelet és az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 563/2013. (XII. 31.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.02.09
NAIH-916-2-2015-J A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2015.02.09
NAIH-873-2-2015-J A 2015/2016. tanév rendjéről szóló EMMI rendelet .pdf 2015.02.09
NAIH-806-2015-J A Párizs Property Kft. Budapesten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet .pdf 2015.02.04
NAIH-746-2-2015-J A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló EMMI rendelet .pdf 2015.02.04
NAIH-745-2-2015-J Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2015.02.04
NAIH-677-2-2015-J Az egyes előadó-művészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2015.02.04
NAIH-676-2-2015-J Az Országos Rendőr-főkapitányságnak a Nagyhódos-Nagypalád (Velyka Palad') közötti közúti határátkelőhely, valamint egy, a humánus fogvatartást biztosító objektum létesítését célzó, továbbá fixen telepített komplex közlekedési ellenőrzési pontok (KKEP) kialakítására irányuló beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet .pdf 2015.02.04
NAIH-357-5-2015-J A nemzeti utasadat-információs rendszer létrehozása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2015.02.03
NAIH-521-2-2015-J A rendvédelmi szervek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló törvény .pdf 2015.02.02
2015.január      
NAIH-724-2-2015-J A szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek belső piacon történő online felhasználásának több területre kiterjedő hatályú engedélyezéséről szóló 2014/26/EU irányelv magyar jogba történő átültetésének koncepciójára készült Javaslat .pdf 2015.01.29
NAIH-357-2-2015-J A nemzeti utasadat-információs rendszer létrehozása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2015.01.28
NAIH-341-2-2015-J A kéményseprő-ipari tevékenységről, valamint a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról szóló 2015. évi ……... törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.01.28
NAIH-340-2-2015-J A kéményseprő-ipari ellátás folyamatos biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat átcsoportosításról szóló kormányhatározat .pdf 2015.01.28
NAIH-339-2-2015-J A kéményseprő-ipari tevékenységről, valamint a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról szóló törvény  .pdf 2015.01.23
NAIH-384-2-2015-J A Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkemények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás .pdf 2015.01.20
NAIH-455-2-2015-J A nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló NGM rendelet .pdf 2015.01.20
NAIH-301-2-2015-J A Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló MvM rendelet .pdf 2015.01.20
NAIH-239-2-2015-J A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvény végrehajtásáról szóló 356/2012. (XII. 13.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2015.01.19
NAIH-3000-2-2014-J A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló BM rendelet .pdf 2015.01.16
NAIH-119-2-2015-J A közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló EMMI rendelet .pdf 2015.01.16
NAIH-30-2015-J Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (EKAER) módosítása .pdf 2015.01.16
NAIH-29-2015-J Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról szóló NGM rendelet (EKAER) .pdf 2015.01.16
NAIH-28-2015-J Az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről szóló NGM rendelet (EKAER) .pdf 2015.01.16
NAIH-26-2015-J A Határellenőrzési Munkacsoport létrehozásáról szóló kormányhatározat .pdf 2015.01.12
NAIH-2998-2-2014-J A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról szóló 1087/2011. (IV. 12.) kormányhatározat módosításáról szóló kormányhatározat .pdf 2015.01.12
NAIH-2994-2-2014-J A nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről szóló kormányrendelet .pdf 2015.01.08
NAIH-2990-2-2014-J A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által fenntartott, a menekültügyi őrizet végrehajtására szolgáló intézményre, a befogadó állomásra és a közösségi szállásra, valamint a rendőrség által fenntartott, az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtására szolgáló őrzött szállásra vonatkozó közegészségügyi követelményekről, a közegészségügyi ellenőrzésekről, valamint az egészségügyi államigazgatási szervvel való együttműködés rendjéről szóló BM rendelet .pdf 2015.01.08
NAIH-2971-2-2014-J A múzeumi letétről szóló EMMI rendelet  .pdf 2015.01.06